TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcarová Jindřiška, Balcar Jiří, Kučera Libor, Kučera Roman, Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Roubínek Radoslav, Sobel Miloš, Šimek Karel

Omluveni:

 

Program jednání:

 1. Schválení programu
 2. Návrh rozpočtu na rok 2018
 3. Plán akcí na rok 2018 – upřesnění termínů
 4. Plán prací na rok 2018 - doplnění
 5. Různé
 6. Diskuse

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Milošem Sobelem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté předseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0

Předložený program byl schválen.

 

2. Návrh rozpočtu na rok 2018

Výkonný výbor opětovně projednal návrh rozpočtu na rok 2018. Návrh byl doplněn o požadavky jednotlivých oddílů. Navržený rozpočet bude předložen na valné hromadě ke schválení.

 

3. Plán akcí na rok 2018 – upřesnění termínů

Výkonný výbor upravil a doplnil některé termíny akcí na rok 2018, které byly předloženy v předcházejících jednáních VV.

Ples (Diskoples) – 3. 3. 2018 od 20 hodin

Přednáška Nordic Walking  - 13. 3. 2018 od 18 hodin

Valná hromada TJ Sokol - 16. 3. 2018 od 18 hodin

Pálení čarodějnic - 30. 4. 2018 od 18 hodin

Dětský den – 2. 6. 2018 od 13 hodin

Pouťový turnaj – 30. 7. 2018 od 13 hodin

Cyklování – 25. 8. 2018 od 8 hodin

Letní tenisová liga - 1. 9. 2018 od 9 hodin

Turistický výlet – 8. 9. 2018 (čas bude upřesněn)

Lampionový průvod - 11. 11. 2018 (čas bude upřesněn)

Pinec-cup – 8. 12. 2018 od 13 hodin

Plavecký bazén (listopad)

Bruslení (prosinec)

 

4. Plán prací na rok 2018

Oprava rozbitých laviček a stolů

Výměna okapů

Zajištění hlavního uzávěru vody

 

5. Různé

Dozorčí rada společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto na svém jednání dne 12.12.2017 projednala naši žádost ze dne 3.10.2017 o prominutí vodného a stočného z důvodu havárie vody na fotbalovém hřišti. Žádosti bylo vyhověno zčásti a to u stočného.

Předseda Miloš Sobel informoval a možnosti základního školení cvičitelů pro děti na podzim 2018. Karel Šimek zjistí další informace od předsedkyně Královehradecké krajské asociace Sportu pro všechny.

 

6. Diskuse

Jindřiška Balcarová

 • Informace o hospodaření k 31. 12. 2017 a výše zůstatků v pokladně a na bankovním účtu.

Karel Šimek

 • Zakoupit 2 balony na malou kopanou (do výše 1.500,- Kč).

Kateřina Machová

 • Do konce února předat informace z jednotlivých oddílů pro přípravu zprávy o činnosti na valnou hromadu, která se koná 16.3.2018.

Lucie Pražáková

 • Předat informaci na zastupitelstvo městyse o poškozených vývěskách u obchodu.

Roman Kučera

 • Potřeba zajistit tombolu na ples 3.3.2018.
 • Zakoupit karimatky a švihadla do tělocvičny.

Radoslav Roubínek

 • V tělocvičně je figurína pro trénink bojových sportů. Co s figurínou, kterou nikdo nepoužívá? Zjistit další informace.

Jiří Balcar

 • Informoval o rozbitém ping-pongového stolu v tělocvičně a jeho opravě.

Miloš Sobel

 • Předložit návrhy na kandidátní listinu do zastupitelstva Městyse České Heřmanice. Volby se konají na podzim roku 2018.

 

Konec jednání výkonného výboru ve 21:25 hodin.

 

Příští jednání výkonného výboru TJ Sokol bude v úterý 13. 2. 2018 v 19:15 hodin v salonku pohostinství.