TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcar Jiří, Kučera Libor, Kučera Roman, Roubínek Radoslav, Sobel Miloš, Šimek Karel

Omluveny: Balcarová Jindřiška, Machová Kateřina, Pražáková Lucie

 

Program jednání:

 1. Schválení programu
 2. Informace předsedy
 3. Dětský den
 4. Pouťový turnaj
 5. Ochrana osobních údajů (GDPR)
 6. Diskuse

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Milošem Sobelem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté předseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro – 6, proti - 0, zdržel se - 0

Předložený program byl schválen.

 

2. Informace předsedy

Předseda informoval VV o jednání Valné hromady okresního svazu.

Předseda předal informace starosty městyse o povinnosti městyse zpracovat plán rozvoje sportu dle zákona do 30. 6. 2018. Plán rozvoje sportu má obsahovat zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce, které jsou nezbytné k naplnění plánu.

 

3. Dětský den

Dětský den se bude konat 2. 6. 2018 na místním fotbalovém hřišti.

Zakoupit: 3 bedny Kofoly, sladkosti (ceny), tvarovací balonky, bubliny, párky v rohlíku, liberecké párky, obstarat hračky na pískoviště. Je potřeba vytvořit a připevnit ceduli k pískovišti „ZAKRÝVAT“. Vytvořen plakát na DD.

Je objednán nafukovací skákací hrad. Další program: nafukovací balonky, bublinkování, odměny pro děti, lovení limonád, buřty z udírny, soutěže, malování na obličej, zmrzlina.

 

4. Pouťový turnaj

Pouťový turnaj se uskuteční 28. 7. 2018.

 

5. Ochrana osobních údajů (GDPR)

Předseda informoval o novém nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR - General Data Protection Regulation), které začíná platit od 25. 5. 2018. GDPR zavádí celou řadu nových pravidel. Jejich platnost a dodržování bude muset každý správce i zpracovatel osobních údajů prokazatelně doložit po celou dobu zpracování. Přibude mu tím velká administrativní zátěž, bude muset například dokumentovat, že zpracovává pouze ta data, která jsou ke konkrétnímu účelu nezbytná.

Česká unie sportu nejen pro nás vypracovala vzorový formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, kterým bude každý člen TJ Sokol informován o zpracování jeho osobních údajů v rámci spolku a svým podpisem dá souhlas se zpracováním osobních údajů.

6. Diskuse

Roman Kučera

 • Potřeba zakoupit nabíječku baterií (traktůrek a časomíra).
 • Potřeba opravit strop ve sprchách.
 • Potřeba zakoupit křovinořez.

Miloš Sobel

 • Oprava žlábků se uskuteční v květnu - červnu.
 • Závěr cyklování se uskuteční v pohostinství, ne na fotbalovém hřišti.

 

Jednání výkonného výboru bylo ukončeno v 20:50 hodin.

Další jednání výkonného výboru TJ Sokol bude v úterý 12. 6. 2018 v 19:15 hodin v salonku Naší hospůdky.