Provozní řád škodní tělocvičny obce České Heřmanice

 

Článek 1

Školní tělocvična obce České Heřmanice slouží potřebám Základní školy, Mateřské školy a potřebám TJ SOKOL České Heřmanice a občanům obce České Heřmanice.

 Článek 2

Všichni uživatelé jsou povinni řídit se tímto provozní řádem a požárními poplachovými směrnicemi.

Článek 3

Vedoucí cvičení / učitel, trenér, cvičitel, vedoucí skupiny /, dále každý vedoucí pořadatel podniku s přístupem veřejnosti, který přichází do tělocvičny, si při své první návštěvě pročte provozní řád a písemně potvrdí seznámení se s jeho obsahem. Seznam povede správce tělocvičny.

Článek 4

Všichni uživatelé ručí za všechny škody, které v průběhu užívání způsobili, mimo škod vzniklých běžným opotřebením.

Vedoucí cvičení jsou povinni každou škodu na zařízení tělocvičny ihned nahlásit správci nebo, není-li správce přítomen, zapíší závadu do knihy závad. Zápis bude obsahovat stručný popis škody, bude opatřen datem, podpisem vedoucího cvičení a podpisem svědka.

Mimo škod vzniklých běžným opotřebením jsou uživatelé povinni každou škodu finančně hradit, eventuelně sami uvést nejpozději do 14 dnů do původního stavu.

Článek 5

Manipulace s vodou a plynem je povolena pouze správci, manipulace s elektrickým osvětlením je povolena pouze osobám k tomu určeným tzn. správci a cvičitelům.

Článek 6

Ve všech prostorách tělocvičny je přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a psychotropních látek.

Článek 7

Všichni vedoucí cvičebních hodin a pořadatelé akcí za přítomnosti veřejnosti jsou povinni řídit se pokyny správce.

Článek 8

Veškerá sportovní činnost se provozuje pouze na vlastní ploše tělocvičny. Pro všechny uživatele tělocvičny platí přísný zákaz sportování / cvičení/ v jiných prostorách, zejména v nářaďovně.

Článek 9

Jednotlivým cvičebním skupinám, družstvu nebo jednotlivcům může být vstup do tělocvičny umožněn jen v přítomnosti předem nahlášených odpovědných vedoucích nebo jejich zástupců, a to ve stanovené dny a hodiny.

Článek 10

Všichni vedoucí cvičebních hodin a pořadatelé jednotlivých sportovních akcí zodpovídají za dodržování úsporných energetických opatření.

Článek 11

Při vstupu do tělocvičny se řídíme těmito zásadami:

 1. cvičenci a sportovci vstupují do tělocvičny hlavním vchodem přes šatnu a tudy také tělocvičnu opouštějí
 2. před vstupem do chodby je povinností každého očistit si obuv, v zimním období odstranit sníh z oděvu a bot
 3. cvičenci a sportovci smí vstoupit do prostorů šatny a tělocvičny pouze za přítomnosti nahlášených odpovědných vedoucích cvičení, učitelů, cvičitelů nebo trenérů.

Článek 12

Při vstupu do šaten a sprch se řídíme těmito zásadami:

 1. příchod do šaten musí probíhat spořádaně, pokud možno společně, podle rozvrhu schváleného ředitelstvím ZŠ a výborem TJ SOKOL
 2. klíče od tělocvičny má správce tělocvičny, ředitelka ZŠ a dále členové TJ, kteří je obdrželi proti svému podpisu a nesou plnou zodpovědnost za jejich použití i případné zneužití. Ztrátu klíče každý z vlastníků neprodleně oznámí správci tělocvičny
 3. vedoucí cvičení zodpovídají za uložení obuvi v botnících, dále za uspořádané uložení oděvů svých cvičenců
 4. používání sprch musí být zaměřeno na krátké nejnutnější osprchování s vyloučením svévolného plýtvání vodou nebo dokonce ničením zařízení sprch
 5. za vzniklé škody v šatnách a ve sprchách zodpovídají vedoucí cvičení

Článek 13

Při vstupu do tělocvičny se řídíme těmito zásadami:

 1. vstup do tělocvičny je povolen pouze v cvičebním úboru, v čisté cvičební obuvi, nikoli v té, ve které jsme vstupovali do šatny
 2. vedoucí cvičení zodpovídají za přezutí každého jedince do odpovídající obuvi (nepoškozující a neznečišťující podlahu)
 3. bez přezutí nesmí vedoucí cvičení pustit nikoho do tělocvičny
 4. v případě, že vedoucí cvičení zjistí, že přes veškeré nařízení je v tělocvičně někdo nepřezutý, vykáže ho ihned z tělocvičny
 5. namátkovou kontrolu přezouvání provádí správce tělocvičny a ředitelka školy

Článek 14

Při používání nářadí z nářaďovny se řídíme těmito zásadami:

 1. v případě použití nářadí nebo náčiní uloženého v nářaďovně musí být proveden transport bez poškození podlahy
 2. nářadí nebo jiní zařízení se musí přenášet, dopravovat posunem je výslovně zakázáno
 3. za bezpečnou dopravu nářadí do tělocvičny a z tělocvičny nebo za vzniklou škodu v tělocvičně nebo nářaďovně zodpovídají vedoucí cvičení
 4. po skončení cvičení bude nářadí a náčiní vráceno na původní místo

článek 15

Při používání tělocvičny za účasti veřejnosti se řídí pořadatelé těmito zásadami:

 1. při podnicích za účasti veřejnosti / tj. turnaje, soutěže, akademie, výstavy atp. /, zodpovídají za dodržování provozního řádu vedoucí těchto akcí v plném rozsahu
 2. pořádající organizace zajišťuje pořadatelskou službu
 3. prostory tělocvičny včetně všech přilehlých prostor předá pořadatelům správce tělocvičny
 4. v případě zjištění závad sepíše správce s pořadatelem krátký protokol

Článek 16

Přestupky při porušení zásad uvedených v Provozním řádu školní tělocvičny budou řešeny následovně:

 1. porušení zásad uvedených v provozním řádu bude mít za následek vydání zákazu porušiteli k užívání tělocvičny na dobu určitou, eventuelně na dobu trvalou. Rozhodnutí o zákazu používání tělocvičny provede výbor TJ SOKOL České Heřmanice po dohodě s Obecním Úřadem České Heřmanice a ředitelstvím ZŠ.

Článek 17

Úklid tělocvičny

 Denní – zodpovídají cvičitelé  

 • v případě použití sprch setření podlahy
 • zametení podlahy v šatnách a kolem botníků
 • kontrola WC a umyvadel

Týdenní úklid -  zodpovídá správce tělocvičny

 • setření podlahy v tělocvičně, v nářaďovně, ve sprchách, na WC, v šatnách, na chodbách, úklid předsíně, desinfekce WC, umytí umyvadel a vynesení odpadků

Generální úklid – zajišťuje správce spolu se členy výboru TJ SOKOL nejméně 1x ročně v rozsahu týdenního úklidu rozšířeného o  

 • mytí oken, dveří a keramických obkladů
 • údržba dřevěného obložení a nářadí

Úklid přístupového schodiště a jeho okolí -  zajišťuje správce dle potřeby (s důrazem na bezpečnost v zimě).

 

 

 

Provozní řád projednalo a schválilo Obecní zastupitelstvo obce české Heřmanice, výbor TJ SOKOL České Heřmanice a ředitelství ZŠ České Heřmanice.

Tento řád je možno upravovat pouze po dohodě všech tří zúčastněných stran.

V Českých Heřmanicích dne 10. 9.  2001