TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcarová Jindřiška, Balcar Jiří, Kučera Libor, Kučera Roman, Pražáková Lucie, Roubínek Radoslav, Sobel Miloš, Šimek Karel

Omluveni: Machová Kateřina

 

Program jednání:

  1. Schválení programu
  2. Kontrola splnění úkolů
  3. Členské příspěvky
  4. Dotační programy B1 a C1
  5. Plán prací na rok 2020
  6. Plán akcí na rok 2020
  7. Návrh rozpočtu na rok 2020
  8. Volby do výkonného výboru TJ Sokol 2020 - 2023
  9. Různé
  10. Diskuse

1. Byl předložen a přečten předsedou Milošem Sobelem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté předseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0

Předložený program byl schválen.

 

2. Kontrola splnění úkolů

Nářaďovna v tělocvičně – kam umístit ping-pongové stoly? Jsou potřeba zajistit regály do tělocvičny. M. Sobel přednese žádost na zastupitelstvu městyse.

Správce kiosku – I. Součková skončila jako správce kiosku. Výkonný výbor děkuje za její práci. Kdo bude správce kiosku? Zeptat se členů Sokola.

 

3. Členské příspěvky

Předseda M. Sobel navrhuje zvýšit členské příspěvky na 100,- Kč za dítě a na 200,- Kč za dospělého. Členské příspěvky byly v roce 2019 ve výši 50,- Kč pro děti a 100,- Kč pro dospělého. Pokud nebudou členské příspěvky navýšeny, nemůže TJ Sokol žádat o dotaci z MŠMT pro děti a mládež. Výkonný výbor souhlasí s návrhem navýšení členských příspěvků. Návrh o navýšení členských příspěvků musí schválit valná hromada a proto bude přednesen na valné hromadě 6. 3. 2020.

 

4. Dotační programy B1 a C1

M. Sobel informoval výkonný výbor o vypsání dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v roce 2020. Žádost o dotaci musí být předložena do 31. 1. 2020.5.

 

5. Plán prací na rok 2020

V lednu a únoru 2020 dojde ke kácení bříz na fotbalovém hřišti. Břízy se budou kácet pomocí lanové techniky. Cena za pokácení jedné břízy je cca 10 tis. Kč. Členové výkonného výboru zjistí cenu za prodej dřeva. Žádost o povolení ke kácení dřevin zajistí M. Sobel.

 

6. Plán akcí na rok 2020

Výkonný výbor upravil návrh akcí na rok 2020:

Beseda Lapland Extreme Challenge - 17. 1. 2020

Lyžařský zájezd (Deštné) - 22. 2. 2020

Ples (Diskoples) – 29. 2. 2020

Valná hromada TJ Sokol – 6. 3. 2020

Pálení čarodějnic - 30. 4. 2020

Dětský den – 6. 6. 2020

Pouťový turnaj – 25. 7. 2020

Taneční zábava - srpen

Letní tenisová liga - 5. 9. 2020

Turistický výlet – 12. 9. 2020

Lampionový průvod - 11. 11. 2020

Pinec-cup – 12. 12. 2020

Bruslení (prosinec)

 

7. Návrh rozpočtu na rok 2020

J. Balcarová připravila aktuální výsledek hospodaření k 31. 12. 2019. Výkonný výbor opětovně projednal a doplnil návrh rozpočtu na rok 2020.

 

8. Volby do výkonného výboru TJ Sokol 2020 – 2023

M. Sobel opětovně informoval výkonný výbor o volbách, které proběhnou na výroční valné hromadě v březnu 2020. Výkonný výbor projednal návrhy kandidátů do výkonného výboru.

 

9. Různé

Lyžařský zájezd do Deštného – uskuteční se 22. 2. 2020. Autobus zajistí L. Pražáková. Cena za autobus (150 km + čekací doba 6 hodin) je předběžně stanovena ve výši 6 207,- Kč. Členové zaplatí poplatek (za dopravu) ve výši 100,- Kč, nečlenové zaplatí poplatek ve výši 150,- Kč, děti do 15 let mají dopravu zdarma. Odjezd autobusu bude v 7:30 hodin z parkoviště.

Valná hromada – uskuteční se 6. 3. 2020 v salonku Naší hospůdky. Občerstvení bude zajištěno. Při valné hromadě proběhnou volby do výkonného výboru a volba předsedy. Bude potřeba vypracovat kandidátní listinu, pozvánku na valnou hromadu, vyvěsit Jednací a volební řád valné hromady, … Další bude upřesněno na příští schůzce výkonného výboru.

Beseda Lapland Extreme Challenge – uskuteční se 17. 1. 2020. Občerstvení bude zajištěno. Vstupné dobrovolné.

 

Předseda ukončil jednání výkonného výboru ve 22:15 hodin.

Další jednání výkonného výboru se uskuteční v pondělí 3. 2. 2020 od 19:00 hodin.