1. Zahájení

Předseda TJ Sokol České Heřmanice, z.s. (dále jen TJ) Miloš Sobel zahájil jednání valné hromady TJ v 18:15 hodin. Přivítal členy TJ a hosty valné hromady. Dále konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná. Prezenční listina přiložena.

2. Byl předložen a panem Sobelem přečten program valné hromady:

 1. Zahájení a přivítání hostů
 2. Volba návrhové komise
 3. Volba zapisovatele VH
 4. Volba ověřovatelů VH
 5. Zpráva o činnosti TJ za rok 2019
 6. Zpráva o hospodaření TJ za rok 2019
 7. Zpráva kontrolní komise
 8. Zpráva o členské základně
 9. Změna výše členských příspěvků
 10. Návrh plánu činnosti na rok 2020
 11. Schválení rozpočtu na rok 2020
 12. Změna Stanov a Jednacího a volebního řádu VH
 13. Volba členů výkonného výboru
 14. Volba předsedy a místopředsedy
 15. Volba kontrolní komise
 16. Diskuse
 17. Návrh a schválení usnesení VH
 18. Závěr a občerstvení

Pro: 36, proti: 0, zdržel se: 0

USNESENÍ č. 6/2020: Valná hromada schvaluje předložený program.

 

3. Volba návrhové komise

Předseda TJ navrhl do návrhové komise Jiřího Balcara, Kateřinu Machovou a Libora Kučeru a požádal o jejich schválení.

Pro: 33, proti: 0, zdržel se: 3

USNESENÍ č. 7/2020: Valná hromada schvaluje návrhovou komisi ve složení Jiří Balcar, Kateřina Machová a Libor Kučera.

 

4. Volba zapisovatele VH

Zapisovatelem zápisu z jednání valné hromady TJ předseda navrhl Jindřišku Balcarovou a požádal o její schválení.

Pro: 35, proti: 0, zdržel se: 1

USNESENÍ č. 8/2020: Valná hromada schvaluje zapisovatelem zápisu z jednání valné hromady TJ Jindřišku Balcarovou.

 

5. Volba ověřovatelů VH

Ověřovatele zápisu z jednání valné hromady TJ předseda jmenoval Romana Kučeru a Lucii Pražákovou a požádal o jejich schválení.

Pro: 34, proti: 0, zdržel se: 2

USNESENÍ č. 9/2020: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu z jednání valné hromady TJ Romana Kučeru a Lucii Pražákovou.

 

6. Zpráva o činnosti TJ za rok 2019

Výroční zprávu o činnosti TJ za rok 2019 přednesla Kateřina Machová.

 

7. Zpráva o hospodaření TJ za rok 2019

Zprávu o hospodaření TJ a informace z účetní závěrky za rok 2019 přednesla Jindřiška Balcarová. Dále požádala o schválení účetní závěrky za rok 2019 a o převedení zisku ve výši 34 000,90 Kč za rok 2019 o převedení na účet nerozděleného zisku.

Pro: 36, proti: 0, zdržel se: 0

USNESENÍ č. 10/2020: Valná hromada bere na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2019. Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2019. Dále Valná hromada schvaluje převedení zisku za rok 2019 ve výši 34 000,90 Kč na účet nerozděleného zisku.

 

8. Zpráva kontrolní komise za rok 2019

Zprávu kontrolní komise přednesl Pavel Eliáš. Kontrola byla provedena v pondělí 2. 3. 2020.

 

9. Zpráva o členské základně za rok 2019

Zprávu o členské základně přednesl Jiří Balcar.

 

10. Změna výše členských příspěvků

Předseda TJ navrhl valné hromadě zvýšení členských příspěvků od roku 2020 za dítě do 15 let na 100,- Kč a za dospělého na 200,- Kč.

Pro: 36, proti: 0, zdržel se: 0

USNESENÍ č. 11/2020: Valná hromada schvaluje zvýšení členských příspěvků od roku 2020 za dítě do 15 let ve výši 100,- Kč a za dospělého ve výši 200,- Kč.

 

11. Návrh plánu činnosti na rok 2020

Návrh plánu činnosti na rok 2020 přednesl Miloš Sobel.

Pro: 36, proti: 0, zdržel se: 0

USNESENÍ č. 12/2020: Valná hromada schválila plán činnosti na rok 2020.

 

12. Schválení rozpočtu na rok 2020

Návrh rozpočtu přednesl Miloš Sobel.

Pro: 36, proti: 0, zdržel se: 0

USNESENÍ č. 13/2020: Valná hromada schválila rozpočet na rok 2020.

 

13. Změna Stanov a Jednacího a volebního řádu VH

Předseda TJ přednesl návrh na změnu Stanov:

Bod 2.6. c) volba a dovolání členů výkonného výboru (původně: volba a dovolání členů výkonného výboru a volba a odvolání předsedy.

Bod 2.7. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejich účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že 15 minut (původně půl hodiny) po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

Do bodu 3.6. doplněno: a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.

Dále předseda TJ přednesl návrh na změnu Jednacího a volebního řádu valné hromady:

Bod IX., 2b) zrušen.

Pro: 35, proti: 1, zdržel se: 0

USNESENÍ č. 14/2020: Valná hromada schválila změnu Stanov a Jednacího a volebního řádu VH.

 

14. Volba členů a výkonného výboru

Předseda TJ přednesl návrh členů výkonného výboru pro volební období 2020 - 2023:

Balcar Jiří, Balcarová Jindřiška, Kotyza Radim, Kučera Roman, Mach Lukáš, Machová Kateřina, Mňuková Zdeňka, Pražáková Lucie, Šimek Karel

Pro: 36, proti: 0, zdržel se: 0

USNESENÍ č. 15/2020: Valná hromada schválila členy výkonného výboru ve složení Balcar Jiří, Balcarová Jindřiška, Kotyza Radim, Kučera Roman, Mach Lukáš, Machová Kateřina, Mňuková Zdeňka, Pražáková Lucie, Šimek Karel pro volební období 2020 - 2023.

 

15. Volba předsedy a místopředsedy

Tento bod je, po schválení bodu 13, vyřazen z jednání valné hromady.

 

16. Volba kontrolní komise

Miloš Sobel přednesl návrh na členy kontrolní komise ve složení Kučerová Alena, Sobel Miloš, Šplíchalová Ilona pro volební období 2020 – 2023.

Pro: 36, proti: 0, zdržel se: 0

USNESENÍ č. 16/2020: Valná hromada schválila členy kontrolní komise pro volební období 2020 – 2023 ve složení Kučerová Alena, Sobel Miloš, Šplíchalová Ilona.

 

17. Diskuse

Karel Šimek – poděkoval odcházejícím členům výkonného výboru Miloš Sobel (12 let), Libor Kučera (35 let) a Radek Roubínek (12 let). Dále poděkoval Ivetě Součkové za vedení kiosku (5 let). Také poděkoval výkonnému výboru za 4 roky ve volebním období.

Miloš Sobel – poděkoval všem členům TJ Sokol za činnost.

Pavel Eliáš – poděkoval TJ Sokol za činnost a spolupráci s městysem. Shrnul informace městyse o investicích městyse na sportovní zařízení.

Jaroslav Kafka – ozvučení na besedě bylo velice špatné. Bude provedena náprava. V následujících letech bude používáno ozvučení naše.

Pavel Bednář – plot v zadní části plotu. Roman Kučera informoval o tom, že musí být posunut plot z důvodu fotbalu. Je moc blízko. Dotaz na prodej staré sekačky. Miloš Sobel informoval o tom, že sekačka byla prodána. Dotaz, kam budou umístěny všechny věci. M. Sobel informoval o jednáních s majiteli pozemků za potokem (asfalt). Výměna plotu 100 m – od potoka a od Bednářů k bráně. 100 m x 120,- Kč.

 

18. Návrh a schválení usnesení valné hromady

Pro: 36, proti: 0, zdržel se: 0

USNESENÍ: Usnesení valné hromady bylo schváleno a bude přílohou tohoto zápisu.

 

19. Závěr

Na závěr Miloš Sobel poděkoval všem přítomným za účast.