TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcarová Jindřiška, Balcar Jiří, Kotyza Radim, Kučera Roman, Mach Lukáš, Machová Kateřina, Mňuková Zdeňka, Pražáková Lucie,  Šimek Karel

Omluveni:

Host: Sobel Miloš

 

Program jednání:

  1. Schválení programu
  2. Volba orgánů TJ Sokol, rozdělení funkcí
  3. Otevření kiosku
  4. Akce
  5. Diskuse

 

1. Byl předložen a přečten místopředsedou Karlem Šimkem program jednání výkonného výboru:

Místopředseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté místopředseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0

USNESENÍ č. 17/2020: Výkonný výbor schválil předložený program jednání výkonného výboru.

 

2. Volba orgánů TJ Sokol, rozdělení funkcí

Místopředseda TJ Sokol Karel Šimek vyzval členy výkonného výboru k přednesení návrhů na předsedu TJ Sokol pro volební období 2020-2023. Jiří Balcar navrhl na předsedu TJ Sokol Karla Šimka. Jiný návrh nebyl předložen. Místopředseda vyzval členy VV k hlasování. Předseda byl odhlasován hlasováním, které probíhalo zdvižením ruky a dle stanov spolku. Zvolený předseda spolku Karel Šimek svoji funkci přijal.

Pro - 8, proti - 0, zdržel se - 1

USNESENÍ č. 18/2020: Předsedou TJ Sokol České Heřmanice, z.s. pro volební období 2020-2023 byl zvolen Karel Šimek.

 

Předseda TJ Sokol Karel Šimek vyzval členy výkonného výboru k přednesení návrhů na místopředsedu TJ Sokol pro volební období 2020-2023. Lukáš Mach navrhl na místopředsedu TJ Sokol Kateřinu Machovou. Dále Jiří Balcar navrhl na místopředsedu TJ Sokol Romana Kučeru. Jiný návrh nebyl předložen. Roman Kučera návrh odmítl, protože je již velmi pracovně vytížen jako předseda fotbalového výboru. Předseda vyzval členy VV k hlasování. Místopředseda byl odhlasován hlasováním, které probíhalo zdvižením ruky a dle stanov spolku. Kateřina Machová svoji funkci místopředsedy spolku přijala.

Pro - 8, proti - 0, zdržel se - 1

USNESENÍ č. 19/2020: Místopředsedou TJ Sokol České Heřmanice, z.s. pro volební období 2020-2023 byla zvolena Kateřina Machová.

 

Dále byly rozděleny funkce a povinnosti:

Hospodář TJ Sokol – Jindřiška Balcarová

Zapisovatel – Jindřiška Balcarová

Sociální sítě – Lucie Pražáková

Psaní článků do Heřmánku – Zdeňka Mňuková

Výročí – Lucie Pražáková

Vedení členské základny – Jiří Balcar

 

3. Otevření kiosku

Lukáš Mach navrhl otevřít kiosek již tento víkend. Lidé si zakoupené zboží můžou před 11. květnem zkonzumovat v okolí výdejního okénka, ale musí odejít alespoň 10 metrů od okénka. Dále musí být dodržována další pravidla v době nouzového stavu. Předseda Karel Šimek po vášnivé diskusi vyzval členy výkonného výboru k hlasování, zda se otevře kiosek až 11. května.

Pro - 3, proti - 6, zdržel se - 0

USNESENÍ č. 20/2020: Hlasováním bylo rozhodnuto, že kiosek bude otevřen dříve než 11. května.

 

Následně se výkonný výbor dohodl, že kiosek otevře ve čtvrtek 7. května za podmínek a pravidel v době nouzového stavu. Výdejní okénko bude otevřeno: ČT 7. 5. od 17 – 20 hodin, PÁ 8. 5. – NE 10. 5. od 15 do 20 hodin.

Páskou ZÁKAZ VSTUPU bude ohraničen prostor okolí výdejního okénka. Bude zakoupena desinfekce, jednorázové ručníky, atd. K zakousnutí budou utopenci a hermelíny.

M. Sobel navrhl zvýšit cenu piva na 27,- Kč. Předseda vyzval členy výkonného výboru o schválení navýšení ceny piva Bernard 11o na 27 Kč.

Pro - 6, proti - 0, zdržel se - 3

USNESENÍ č. 21/2020: Výkonný výbor schválil navýšení ceny piva Bernard 11o na 27 Kč.

 

Miloš Sobel dále informoval výkonný výbor o venkovním plynovém ohřívači a zástěně, které by se mohly v budoucnu pořídit.

Po 11. květnu bude otevřen kiosek vždy v úterý, ve čtvrtek, v pátek a v neděli. Doba otevírací doby bude upřesněna.

 

4. Akce

Čarodějnice 30. 4. z důvodu vládních opatření neproběhnou.

Dětský den, fotbalová pouť a další plánované akce – uskutečnění/neuskutečnění akcí bude projednáno na dalších jednáních výkonného výboru (podle aktuální pandemické situace).

 

5. Diskuse

J. Balcarová – informovala výkonný výbor o výši hotovosti v pokladně a o výši bankovního účtu k 28. 4. 2020. Dále informovala o zisku z Fobtalového discoplesu.

L. Mach – informoval VV o provedených pracích na fotbalovém hřišti a v okolí fotbalového hřiště. O dalších brigádách bude L. Mach informovat kromě fotbalového výboru i výkonný výbor, aby se mohli členové do prací zapojit. Karel Šimek navrhl, aby informace o brigádě byly vyhlášeny rozhlasem a rozeslány SMS pro všechny členy TJ Sokol.

M. Sobel – informoval VV, že do otevření kiosku připraví ceník a udělá inventuru zboží v kisoku. Dále M. Sobel informoval o jednáních s Janouškovými o nájmu pozemku a o prodeji pozemku. Nadále bude jednat s Janouškovými předseda Karel Šimek.

 

Předseda ukončil jednání výkonného výboru ve 20:25 hodin.

Další jednání výkonného výboru se uskuteční ve čtvrtek 14. 5. 2020 od 18:00 hodin na místním fotbalovém hřišti.