TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcar Jiří, Balcarová Jindřiška, Kotyza Radim, Mach Lukáš, Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Šimek Karel, Zavřelová Zdeňka, Kučera Roman (příchod v průběhu bodu 9)

Program jednání:

 1. Schválení programu
 2. Pojištění
 3. Parkování na komunikaci
 4. Nákup mikrofonu
 5. Přehled akcí v tělocvičně
 6. Klíče od tělocvičny, nářaďovna
 7. Kiosek
 8. Onemocnění Covid-19
 9. Vrt na studnu
 10. Asfaltové hřiště
 11. Diskuse

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Karlem Šimkem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté místopředseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0

USNESENÍ č. 31/2020: Výkonný výbor schválil předložený program jednání výkonného výboru.

 

2. Pojištění

Výkonný výbor projednával návrhy pojistných smluv na pojištění movitých a nemovitých věcí a pojištění odpovědnosti. Z navržených smluv jasně nevyplývají pojistná plnění a pojistné podmínky. Bude dojednána schůzka s pracovníkem pojišťovny přímo na fotbalovém hřišti k upřesnění pojistných podmínek a pojistných plnění.

 

3. Parkování na komunikaci

Po souhlasu majitelů byly vyvěšeny cedule NEPARKOVAT na ploty v příslušných místech. Ještě bude vyvěšena jedna cedule NEPARKOVAT s opačnou šipkou, aby bylo označeno rozmezí, kde se parkovat nemá. K. Šimek projednal situaci parkování/neparkování se starostou městysu. V budoucnu má být provizorní parkovací místa naproti bytovce čp. 22.

 

4. Nákup mikrofonu

Jiří Balcar informoval výkonný výbor o potřebě zakoupit mikrofon na fotbalové hřiště. Mikrofon opět někomu spadl a již nelze opravit (minimálně 3x byl již poslepován a opravován). J. Balcar navrhuje zakoupit sadu 2 ks mikrofonů za cca 3 600,- Kč.

Pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0

USNESENÍ č. 32/2020: Výkonný výbor schvaluje nákup sady 2 ks mikrofonů na fotbalové hřiště za cca 3 600,- Kč.

 

5. Přehled akcí v tělocvičně

Výkonný výbor upřesnil a doplnil rozpis cvičení do tělocvičny. Rozpis bude vyvěšen na webových stránkách a v tělocvičně na nástěnce.

 

6. Klíče od tělocvičny, nářaďovna

Výkonný výbor provedl revizi klíčů od tělocvičny. Libor Kučera již klíč od tělocvičny nepotřebuje. Klíč vyzvedne Jiří Balcar a bude uložen u ostatních klíčů ke kabinám TJ Sokol. Lucie Pražáková vyzvedne klíč od Hany Skřiváčkové (ženy na vybíjenou se již nescházejí). Klíč od Martina Karlíka (dříve fotbal dětí) převezme Petra Limberská (nyní cvičení ženy).

Karel Šimek se domluví s p. Pánkem na návštěvě nářaďovny v tělocvičně a na konzultaci výroby úložných systémů na cvičební prvky.

 

7. Kiosek

Kateřina Machová vypracuje návody na obsluhu nového Espressa Krups Dolce Gusto. Je potřeba zakoupit kávové lžičky a hrníčky na espreso. Dále se zakoupí set nářadí na grilování (Lukáš Mach) a lednice s mrazákem (cenové nabídky zajistí Jiří Balcar). V kiosku je potřeba vylévat také odkapávač pod pípou. Kiosek nebude v pátek otevřen.

 

8. Onemocnění Covid-19

Výkonný výbor navrhl vyvěsit informaci na dveře do tělocvičny v tomto znění: Respektujte aktuální nařízení vlády ohledně Covid-19 týkající se využívání vnitřních prostor tohoto objektu.

Napsání, vytištění a vylepení v objektu zajistí Jindřiška Balcarová.

 

9. Vrt na studnu

Roman Kučera informoval výkonný výbor o jednání s p. Janečkem, který bude provádět vrt na studnu.

 

10. Asfaltové hřiště

Karel Šimek nechal vypracovat cenový posudek na pozemky za potokem a projedná odkup tohoto pozemku s majiteli.

 

11. Diskuse

Lukáš Mach informoval výkonný výbor o akci Můj první gól, která se uskutečnila 18.9.2020 od 9 hodin na místním hřišti. Akce se zúčastnilo 50 dětí z MŠ a ZŠ. Fotbalové hřiště bylo rozděleno na 10 stanovišť, kdy každé bylo zaměřeno na jinou činnost/dovednost. Na každém stanovišti byl minimálně jeden „patron“. Děti a patroni po ukončení akce obdrželi malé občerstvení. TJ Sokol České Heřmanice obdrží na tuto akci finanční příspěvek 10 000,- Kč. Tento příspěvek byl využit na nákup občerstvení a nákup sportovních pomůcek. L. Mach dále poděkoval K. Machové za provoz kiosku nejen při této akci. L. Mach informoval výkonný výbor o potřebě nákupu fotbalových dresů pro starší přípravku dětí. Dále přednesl informace o jednáních ke stavbě tribuny, která by se mohla uskutečnit po vrtu na studnu. Dále požádal výkonný výbor o svěření klíče od kiosku.

Pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0

USNESENÍ č. 33/2020: Výkonný výbor schvaluje svěření klíče od kiosku L. Machovi.

 

Kateřina Machová informovala výkonný výbor o potřebě venkovního světla při zavření kiosku. Jiří Balcar navrhuje dát na vypínač pro venkovní osvětlení časovač a nastavit ho tak, aby se stihl zavřít kiosek a odejít z fotbalového hřiště. Dále K. Machová informovala, že je potřeba vyřešit oddělávání okna v kiosku. Oddělání okna žena sama nezvládne.

Zdeňka Zavřelová prosí K. Šimka o informace k Ukončení prázdnin a L. Macha k akci Můj první gól. Tyto informace budou zařazeny do článku TJ Sokol do Heřmánku. Dále je potřeba vyřešit uzavření dámských záchodů zevnitř např. dveřní západkou s kličkou. Dveřní západky zajistí Jiří Balcar.

 

Předseda ukončil jednání výkonného výboru ve 21:20 hodin.

Další jednání výkonného výboru se uskuteční ve středu 21. 10. 2020 od 18:30 hodin v naší hospůdce.