TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcar Jiří, Balcarová Jindřiška, Kotyza Radim, Mach Lukáš, Šimek Karel, Zavřelová Zdeňka, Pražáková Lucie (příchod v průběhu bodu 3),

Omluveni: Kučera Roman, Machová Kateřina

 

Program jednání:

 1. Schválení programu
 2. Kiosek
 3. Dotace
 4. Nákup věcí z hospody
 5. Akce
 6. Příspěvek na činnost od obce
 7. Splněné úkoly
 8. Ostatní

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Karlem Šimkem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté místopředseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0

USNESENÍ č. 34/2020: Výkonný výbor schválil předložený program jednání výkonného výboru.

 

2. Kiosek

Kateřina Machová společně s Milošem Sobelem provedli inventuru zboží v kiosku. Některé zboží muselo být zlikvidováno z důvodu prošlé trvanlivosti. Zboží bude na zimu přesunuto do jiných prostor. Chlazení na pivo je zazimováno. Miloš Sobel již od ledna 2021 nebude správcem kiosku.

 

3. Dotace

Lukáš Mach v říjnu oslovil Ing. Viléma Maura, jednatele společnosti Dotace bez starostí. V říjnu proběhla informační schůzka ve složení V. Maur, L. Mach, K. Šimek a J. Balcarová o možné spolupráci. V. Maur představil možné dotace, které by TJ Sokol České Heřmanice mohl čerpat od Národní sportovní agentury. Národní sportovní agentura zveřejnila v rámci dotačního neinvestičního programu Rozvoj a podpora sportu 2021 Výzvu Můj klub 2021, která je zaměřena na podporu sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let. O tuto dotaci jsme v polovině listopadu prostřednictvím Ing. V. Maura zažádali.

Dne 9. 11. 2020 byla Národní sportovní agenturou vyhlášena výzva Provoz a údržba 2021. Výzva je určena na podporu provozovatelů sportovních zařízení z řad neziskových sportovních organizací. Údržbou se pro potřeby Výzvy rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází se poruchám a odstraňují se drobnější závady. TJ Sokol České Heřmanice může žádat o podporu dle výše nákladů na údržbu, které byly provedeny a zaúčtovány v roce 2019. O tuto dotaci v polovině prosince prostřednictvím Ing. V. Maura zažádáme.

 

4. Nákup věcí z hospody

Místní spolky a organizace obdržely nabídku od městysu k odkoupení věcí z kuchyně z Naší hospůdky. Dne 9. 12. proběhl odprodej za účasti zástupců ze všech spolků a organizací. TJ Sokol zakoupil: 2x fritéza, hrnec, 4x plech, 6x džbán na vodu, odměrný válec na alkohol, plastové kelímky, plastové panáky, plastová brčka, papírové pytlíky apod., celkem za 2 719,- Kč.

 

5. Akce

 1. 1. 2021 Beseda (www.luciemichal.cz), cena 4,5 – 5 tis.
 2. 2. 2021 lyžařský zájezd Deštná - autobus zajistí L. Pražáková, cena za autobus je ve výši 6 207,- Kč, autobus lze stornovat. Členové za dopravu zaplatí 100,- Kč, nečlenové 150,- Kč, děti do 15 let mají dopravu zdarma. Odjezd v 7:30 hod.
 3. 3. 2021 valná hromada TJ Sokol v 18 hodin

 

6. Příspěvek na činnost od obce

Výkonný výbor vypracoval návrh žádosti o příspěvek obce na rok 2021. Na rok 2021 musí být žádost o příspěvek vypracována položkově s jednotlivými náklady. Již nelze žádat pouze na činnost jednou sumou. Žádost musí být předána do 31. 12. 2020.

 

7. Splněné úkoly

Mikrofony – zakoupeny J. Balcarem

Parkování při fotbalových utkáních – zpevněná plocha naproti bytovce je již hotová

Rozpis cestovních náhrad – R. Kučera zaslat předpoklad náhrad na rok 2021

Světla nad grilem – J. Balcar instaloval

Zamykání dámských záchodů – J. Balcar připevnil dveřní západky s kličkou

Přehled akcí v tělocvičně – zasláno P. Limberské k vyvěšení na webové stránky

Klíč od nouzového vchodu v tělocvičně – klíč je zabalen a položen na termostatu

Přesun ledničky v kiosku u klobás a posunutí elektrických zásuvek – provedl J. Balcar

Nesvítí 2 světla z 3 nad antukou – v roce 2021 budou zakoupena světla nová

Pojištění – smlouva podepsána

Kontrola klíčů od tělocvičny – klíče jsou očíslované a je vypracován seznam osob a přidělených klíčů

 

8. Ostatní

Lednička s mrazákem – bude zakoupena na jaře 2021.

Nesvítí 2 světla z 3 nad antukou – v roce 2021 budou zakoupena světla nová.

Ukazatel „Hřiště“ – 1 m x 0,5 m, v jednání.

Nový systém otevírání okna v kiosku – v kiosku je potřeba vyřešit otevírání/oddělávání okna jiným způsobem. Manipulace s oknem je velice obtížná.

 

Předseda ukončil jednání výkonného výboru ve 21:10 hodin.

Další jednání výkonného výboru se uskuteční ve středu 13. 1. 2021 od 18:00 hodin ve fotbalových kabinách na fotbalovém hřišti.