TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcar Jiří, Balcarová Jindřiška, Kotyza Radim, Mach Lukáš, Šimek Karel

Omluveni: Kučera Roman, Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Zavřelová Zdeňka

 

Program jednání:

  1. Schválení programu
  2. Fotbalová pouť
  3. Ukončení prázdnin
  4. Dotace
  5. Diskuse

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Karlem Šimkem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté místopředseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

USNESENÍ č. 6/2021: Výkonný výbor schválil předložený program jednání výkonného výboru.

 

2. Fotbalová pouť

Fotbalová pouť se uskuteční v sobotu 24. 7. 2021. Na programu bude fotbalové utkání dětí, fotbalové utkání mužů a fotbalové utkání staré gardy, dále budou kopy na bránu, bohatá tombola a večer diskotéka s J. Marcalem st.

K občerstvení bude krkovice, uzená kuřecí stehna, hranolky, párek v rohlíku a další občerstvení. Obsazenost obsluhy v kiosku je zařízena.

Vstupné bude dobrovolné.

Příprava parketu, úklid kabin, úprava a úklid fotbalového hřiště se uskuteční v úterý 20. 7. a ve čtvrtek 22. 7. od 17 hodin. V pátek 23. 7. se budou stavět stany a připravovat tombola. Občerstvení na brigádě bude zajištěno. Vyhlášení brigády rozhlasem zajistí J. Balcarová.

 

3. Ukončení prázdnin

Ukončení prázdnin se uskuteční v sobotu 28. 8. 2021. Na programu budou soutěže rodičů s dětmi, Loutkové divadélko Srdíčko z Vysokého Mýta (zajistí K. Machová), dětská diskotéka a grilování. Akce se pořádá pro všechny děti (nejen pro ty děti, co chodí cvičit a na fotbal) a rodiče. Vstupné bude dobrovolné. Občerstvení bude zajištěno.

 

4. Dotace

Dotace Kabina 2021

Národní sportovní agentura zveřejnila v rámci dotačního investičního programu č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina 2021 -2025. Cílem Výzvy/programu je dále podpořit obnovu a rozvoj malých sídel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepši atraktivitu obecního prostoru. Primárně je tato Výzva zaměřena na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České republice, ať už formou technického zhodnocení a obnovy stávajícího zařízení či výstavby nového zařízení. V rámci programu je na každou obec do 3 tis. obyvatel (včetně) v ČR alokována finanční podpora ve výši 800 tis. Kč. Tato částka je stanovena jako celková maximální podpora akcí realizovaných na území jedné obce bez ohledu na typ žadatele. Je tedy možné podat více žádostí na více akcí, avšak dotace bude poskytnuta do výše stanoveného limitu.

Povinná finanční spoluúčast žadatele musí činit min. 20 % z CZV akce. V rámci povinné spoluúčasti žadatele o dotaci, který není obcí, musí být min. 10 % z CZV akce hrazeno obcí, na jehož katastrálním území se předmět podpory nachází, maximálně však do výše 100 tis. Kč.

Začátek příjmu žádostí o poskytnutí dotace je 12. 7. 2021. Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace je 31. 8. 2021. Nejzazší termín ukončení realizace akce je 31. 12. 2025.

Možné realizované akce: zavlažování fotbalového hřiště, oprava elektroinstalace, oprava podlah v kabinách, oprava sprch, výměna oken, další oprava budov. K. Šimek, R. Kučera, L. Mach a J. Balcar zajistí cenové nabídky na možné realizace.

K žádosti musí být dodán investiční záměr, předpokládaný harmonogram, položkový rozpočet akce,  doklad o existenci bankovního účtu, souhlas obce s akcí včetně prohlášení o spolufinancování, projektová dokumentace, čestné prohlášení, …

 

Dotace Můj klub 2021 a Provoz a údržba 2021

Karel Šimek informoval výkonný výbor o obdržení 98 tis. na dotaci Můj klub 2021, která je zaměřena na podporu sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let a o obdržení 36 tis. na dotaci Provoz a údržba 2021. TJ Sokol o obě dotace zažádal v r. 2020 Národní sportovní agenturu.

 

5. Diskuse

J. Balcar – informoval VV o opětovné opravě 2 světel nad antukou. Jedno světlo již opravit nelze. Nárazy míčů při fotbale do vysokého pletiva vyvolávají otřesy a dochází k poruše světel.

 

Předseda ukončil jednání výkonného výboru v 19:30 hodin.

Další jednání výkonného výboru se uskuteční po domluvě přes messenger na fotbalovém hřišti.