TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcar Jiří, Balcarová Jindřiška, Kotyza Radim, Kučera Roman, Mach Lukáš, Šimek Karel, Machová Kateřina (příchod v 19:20, bod 2)

Omluveni: Pražáková Lucie, Zavřelová Zdeňka

 

Program jednání:

  1. Schválení programu
  2. Dotace Kabina 2021
  3. Valná hromada
  4. Ukončení prázdnin
  5. Diskuse

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Karlem Šimkem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté místopředseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0

USNESENÍ č. 7/2021: Výkonný výbor schválil předložený program jednání výkonného výboru.

 

2. Dotace Kabina 2021

Národní sportovní agentura zveřejnila v rámci dotačního investičního programu č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina 2021 -2025. Cílem Výzvy/programu je dále podpořit obnovu a rozvoj malých sídel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepši atraktivitu obecního prostoru. Primárně je tato Výzva zaměřena na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České republice, ať už formou technického zhodnocení a obnovy stávajícího zařízení či výstavby nového zařízení. V rámci programu je na každou obec do 3 tis. obyvatel (včetně) v ČR alokována finanční podpora ve výši 800 tis. Kč. Tato částka je stanovena jako celková maximální podpora akcí realizovaných na území jedné obce bez ohledu na typ žadatele. Je tedy možné podat více žádostí na více akcí, avšak dotace bude poskytnuta do výše stanoveného limitu.

Povinná finanční spoluúčast žadatele musí činit min. 20 % z CZV akce. V rámci povinné spoluúčasti žadatele o dotaci, který není obcí, musí být min. 10 % z CZV akce hrazeno obcí, na jehož katastrálním území se předmět podpory nachází, maximálně však do výše 100 tis. Kč.

Začátek příjmu žádostí o poskytnutí dotace je 12. 7. 2021. Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace je 31. 8. 2021. Nejzazší termín ukončení realizace akce je 31. 12. 2025.

K žádosti musí být dodán investiční záměr, předpokládaný harmonogram, položkový rozpočet akce,  doklad o existenci bankovního účtu, souhlas obce s akcí včetně prohlášení o spolufinancování, projektová dokumentace, čestné prohlášení, …

K. Šimek, R. Kučera, L. Mach zajistili 4 cenové nabídky na zavlažování hřiště. Cenové nabídky budou porovnány a konzultovány.

J. Balcar zajistí položkový rozpočet na opravu elektroinstalace a osvětlení.

Dále budou zajištěny položkové rozpočty na opravu sprch a záchodů, nové PVC do kabin, sítě za fotbalovou branou (za antukou), dveře a okna, …

 

3. Valná hromada

Valná hromada TJ Sokol České Heřmanice, z.s. se uskuteční v pátek 17. 9. 2021 od 18 hodin na fotbalovém hřišti.

Občerstvení, obsluhu, papírové ubrusy, talíře a příbory zajistí K. Machová.

K. Šimek zajistí zpětný projektor a plátno.

Do 31. 8. zaslat fotografie a videa z akcí J. Balcarovi.

Do zprávy o činnosti je potřeba předat informace o jednotlivých složkách K. Machové do 31. 8. 2021.

Prezenční listinu připraví J. Balcarová.

Vyhlášení rozhlasem, poslání SMS, vyvěšení na vývěsce obce a oznámení na webových stránkách o konání valné hromady zajistí J. Balcarová. Oznámení na FB zajistí L. Pražáková.

Program valné hromady sestaví 2. 9. 2021 K. Šimek a J. Balcarová: zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření, rozpočet r. 2021, akce v r. 2021, zpráva o členské základně, fungování spolků, …

 

4. Ukončení prázdnin

Ukončení prázdnin se uskuteční v sobotu 28. 8. 2021 od 14 hodin na fotbalovém hřišti. Na programu budou soutěže rodičů s dětmi, Loutkové divadélko Srdíčko z Vysokého Mýta (zajistí K. Machová), dětská diskotéka a grilování. Akce se pořádá pro všechny děti a rodiče. Vstupné bude dobrovolné. Občerstvení bude zajištěno.

 

5. Diskuse

Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

 

Předseda ukončil jednání výkonného výboru ve 21:40 hodin.

Další jednání výkonného výboru se uskuteční v pondělí 6. 9. 2021 od 19 hodin na fotbalovém hřišti.