TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

konané dne: 11.03.2022 od 18.00 hodin

Výkonný výbor - přítomni: Balcarová Jindřiška, Kotyza Radim, Kučera Roman, Mach Lukáš, Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Zavřelová Zdeňka

Výkonný výbor - omluveni: Balcar Jiří, Šimek Karel

 

1. Zahájení

Místopředsedkyně TJ Sokol České Heřmanice, z.s. (dále jen TJ) Kateřina Machová zahájila jednání valné hromady TJ v 18:15 hodin. Přivítala členy TJ valné hromady, starostu Městyse České Heřmanice Miloše Sobela a předsedkyni Komunitní školy Lenku Vackovou. Dále konstatovala, že valná hromada je usnášeníschopná.

 

2. Byl předložen a paní Machovou přečten program valné hromady:

1. Zahájení a přivítání hostů

2. Volba zapisovatele VH

3. Volba ověřovatelů VH

4. Zpráva o činnosti TJ za rok 2021

5. Zpráva o hospodaření TJ za rok 2021

6. Zpráva kontrolní komise

7. Zpráva o členské základně

8. Návrh plánu činnosti na rok 2022

9. Schválení rozpočtu na rok 2022

10. Strategické plány

11. Diskuse

12. Návrh a usnesení z valné hromady

13. Závěr a občerstvení

Pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0

USNESENÍ č. 5/2022: Valná hromada schvaluje předložený program.

 

3. Volba zapisovatele VH

Zapisovatelem zápisu z jednání valné hromady TJ místopředsedkyně navrhla Jindřišku Balcarovou a požádala o její schválení.

Pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0

USNESENÍ č. 6/2022: Valná hromada schvaluje zapisovatele zápisu z jednání valné hromady TJ Jindřišku Balcarovou.

 

4. Volba ověřovatelů VH

Ověřovateli zápisu z jednání valné hromady TJ místopředsedkyně navrhla Lucii Pražákovou a Lukáše Macha a požádala o jejich schválení.

Pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0

USNESENÍ č. 7/2022: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu z jednání valné hromady TJ Lucii Pražákovou a Lukáše Macha.

 

5. Zpráva o činnosti TJ za rok 2021

Výroční zprávu o činnosti TJ za rok 2021 přednesla Lucie Pražáková.

 

6. Zpráva o hospodaření TJ za rok 2021

Zprávu o hospodaření TJ a informace z účetní závěrky za rok 2021 přednesla Jindřiška Balcarová. Požádala o schválení účetní závěrky za rok 2021 a o převedení ztráty ve výši 50 536,49 Kč za rok 2021 na účet nerozděleného zisku a ztráty.

Pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0

USNESENÍ č. 8/2022: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2021. Dále Valná hromada schvaluje převedení ztráty za rok 2021 ve výši 50 536,49 Kč za rok 2021 na účet nerozděleného zisku a ztráty.

 

7. Zpráva kontrolní komise za rok 2021

Zprávu kontrolní komise přednesl předseda kontrolní komise Miloš Sobel. Kontrolní komise provedla kontrolu hospodaření TJ Sokol České Heřmanice, z.s. za rok 2021. Nebyly zjištěny žádné závady.

 

8. Zpráva o členské základně za rok 2021

Zprávu o členské základně přednesla za Jiřího Balcara Jindřiška Balcarová.

 

9. Návrh plánu činnosti na rok 2022

Návrh plánu činnosti na rok 2022 přednesla Kateřina Machová.

21.1.2022 – Beseda – již proběhlo

11.3.2022 - Valná hromada (od 18 hodin)

19.3.2022 – Discozábava

30.4.2022 – Čarodějnice

květen/červen – Volejbalový turnaj

26.5.2022 (čtvrtek) – Turnaj starší přípravky Krajský výběr

5.6.2022 – Ukončení Okresního ročníku bambini – turnaj

11.6.2022 – Dětský den

24.6./25.6./26.6. - Zahájení prázdnin (termín bude upřesněn)

16.7.2022 – 120 let Sokola

srpen – zábava

27.8.2022 – ukončení prázdnin

11.11. Lampionový průvod

Tenisová liga

10.12.2022 Pinec-cup

 

Pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0

USNESENÍ č. 9/2022: Valná hromada schválila plán činnosti na rok 2022.

 

10. Schválení rozpočtu na rok 2022

Návrh rozpočtu přednesla Jindřiška Balcarová

Pro: 29, proti: 0, zdržel se:

USNESENÍ č. 10/2022: Valná hromada schválila rozpočet na rok 2022.

 

11. Strategické plány

Kateřina Machová přednesla plány TJ Sokol České Heřmanice, z.s. - závlaha hřiště, oprava kabin, elektroinstalace, parkování, nedostatek prostor pro ukládání pomůcek a další. Další vizí je, zapojit do sportu všechny věkové kategorie. Dále K. Machová informovala o spolupráci s ostatními organizacemi v Českých Heřmanicích.

 

12. Diskuse

M. Sobel – poděkoval za činnost TJ Sokola, super počet dětí na fotbale. Informoval o rozpočtu dotace Kabina. Popřál fotbalistům mnoho gólů a postup.

Budou se dělat letní výlety a zimní lyžování?

 

P. Bednář – dotaz, zda se podřeže zdivo staré kabiny. V rozpočtu to nemáme.

 

13. Návrh a schválení usnesení valné hromady

Pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0

USNESENÍ: Usnesení valné hromady bylo schváleno a bude přílohou tohoto zápisu.

 

14. Závěr

Na závěr místopředsedkyně poděkovala všem přítomným za účast. Dále poděkovala výkonnému výboru za veškerou činnost a práci, fotbalovému výboru za vedení a provoz kiosku.