TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

konané dne: 7. 12. 2022 od 19 hodin

Přítomni: Balcar Jiří, Balcarová Jindřiška, Kotyza Radim, Kučera Roman, Mach Lukáš, Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Šimek Karel

Omluveni: Zavřelová Zdeňka

 

1. Dotace

Kabina 2021-2025

Národní sportovní agentura zveřejnila v 6/2021 v rámci dotačního investičního programu č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina 2021-2025. Cílem Výzvy/programu je dále podpořit obnovu a rozvoj malých sídel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepši atraktivitu obecního prostoru. Primárně je tato Výzva zaměřena na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České republice, ať už formou technického zhodnocení a obnovy stávajícího zařízení či výstavby nového zařízení. V rámci programu je na každou obec do 3 tis. obyvatel (včetně) v ČR alokována finanční podpora ve výši 800 tis. Kč. Tato částka je stanovena jako celková maximální podpora akcí realizovaných na území jedné obce bez ohledu na typ žadatele. Je tedy možné podat více žádostí na více akcí, avšak dotace bude poskytnuta do výše stanoveného limitu.

Povinná finanční spoluúčast žadatele musí činit min. 20 % z CZV akce. V rámci povinné spoluúčasti žadatele o dotaci, který není obcí, musí být min. 10 % z CZV akce hrazeno obcí, na jehož katastrálním území se předmět podpory nachází, maximálně však do výše 100 tis. Kč.

Začátek příjmu žádostí o poskytnutí dotace byl 12. 7. 2021. Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace byl 31. 8. 2021. Nejzazší termín ukončení realizace akce je 31. 12. 2025.

V listopadu 2022 si Národní sportovní agentura vyžádala další dokumentaci k dotaci Kabina 2021, která již v roce 2022 měla probíhat. Zaslání dokumentací se dále prodlužuje o měsíc, tj. na 23.12.2022. K závlaze fotbalového hřiště již nabídky jsou (stejná cena jako v původní nabídce), realizace proběhne v 7/2023. K elektro a stavebním úpravám jsou potřeba zajistit smlouvy k provedení díla.

Provoz a údržba 2022

Národní sportovní agentura (dále jen „poskytovatel“ nebo „NSA“) zveřejnila Výzvu 13/2022 Provoz a údržba 2022 k 28.7.2022. Příjem žádostí byl do 31.8.2022. Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy se vztahuje na období 1.1.2022 - 31.12.2022. K. Šimek informoval, že dle aktuálních informací bude dotace krácena cca na 50-60 % (cca 56 tis. Kč) a vyplacena v průběhu prosince 2022.

Můj klub 2023

Národní sportovní agentura zveřejnila 30.9.2022 Výzvu 21/2022 Můj klub 2023. Příjem žádostí byl od 17.10.2022 do 30.11.2022. Výzva je zaměřena na podporu v oblasti sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 4 do 19 let. Karel Šimek informoval výkonný výbor, že dotace byla podána ve výši 186 tis. Kč.

Pohyb a zdraví

Národní sportovní agentura zveřejnila 26.10.2022 Výzvu 24/2022 Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví. Tato dotace bude žádána na cvičení dětí. Cvičení musí probíhat v souvislém a nepřetržitém organizování pravidelně se opakující 1 tréninkové jednotky na základě tréninkových plánů, v rámci kalendářního týdne v průběhu kalendářního roku. Tato pravidelná sportovní činnost musí být po dobu minimálně 40 týdnů v roce. Karel Šimek informoval výkonný výbor, že dotace bude podána do 30.12.2022 cca ve výši 10 tis. Kč.

Žádost o příspěvek městys 2023

Karel Šimek informoval výkonný výbor, že do konce roku se podává žádost o příspěvek městysu na rok 2023.

Výkonný výbor rozhodl, že bude podána žádost na: provoz, údržba, rekonstrukce a modernizace areálu, dětský den, cestovné pro děti a na plynová topidla. Výše jednotlivých položek ještě bude konzultována členy výkonného výboru elektronicky.

 

2. Akce v roce 2023

Kateřina Machová informovala výkonný výbor, že je nově členkou kulturní komise městyse za Jindřišku Balcarovou. Na další jednání výkonného výboru v 1/2023 přichystá K. Machová návrh plánu akcí na rok 2023

 

3. Provozní řád tělocvičny

Městys České Heřmanice připravuje nový provozní řád tělocvičny. Školní tělocvična Městyse České Heřmanice bude sloužit potřebám Základní školy ČH, Mateřské školy ČH, potřebám TJ Sokolu České Heřmanice a občanům Městyse České Heřmanice.

 V tělocvičně bude moci být minimálně 6 osob (výjimkou je pro nohejbal = 4 osoby a badminton = 2 osoby). V tělocvičně bude přísný zákaz zvířat, konzumace alkoholu a omamných látek, kouření pod pokutou.

Dále musí být vypracována požární poplachová směrnice.

 

4. Ostatní

Vyúčtování akcí a předložení dokladů

Veškeré akce organizované TJ Sokolem musí mít od r. 2023 vypracovaný předpokládaný rozpočet akce a následně musí být provedeno vyúčtování, včetně všech příjmů a výdajů podložených doklady. U všech akcí bude určen hlavní pořadatel, který po skončení akce doloží všechny doklady do 1 měsíce účetní.

K výše uvedenému budou vypracovány pokyny.

Soustředění fotbalistů

Výkonný výbor schválil zaplacení části nákladů ve výši 25 tis. Kč na fotbalové soustředění mužů. Zbytek nákladů si budou účastníci fotbalového soustředění hradit sami.

Soustředění malých fotbalistů

V r. 2023 proběhne také fotbalové soustředění 20 dětí a 6 trenérů.

Směrnice o poskytování cestovních náhrad

Jindřiška Balcarová informovala, že současná směrnice o poskytování cestovních náhrad musí být aktualizována dle současných platných zákonů. Směrnice bude aktualizována do konce roku 2022. Bude také připraven vyplněný vzor Cestovního příkazu. Vypracovaná směrnice se vzorem bude předložena na jednání výkonného výboru v 1/2023 ke schválení.

Kiosek

Příští rok je třeba oslovovat více lidí na obsluhu kiosku.

 

5. Diskuse

L. Mach - P. Bednář již od r. 2023 nebude vykonávat práce na fotbalovém hřišti Je třeba oslovit jinou osobu. L. Mach připraví seznam prací, které jsou vykonávány v areálu.

 

Jednání výkonného výboru bylo ukončeno v 22:20 hodin.

Další jednání výkonného výboru proběhne v úterý 10.1.2023 od 19 hodin.