TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

konané dne: 17. 1. 2023 od 19 hodin

Přítomni: Balcar Jiří, Balcarová Jindřiška, Kotyza Radim, Kučera Roman, Mach Lukáš, Machová Kateřina, Šimek Karel

Omluveni: Pražáková Lucie, Zavřelová Zdeňka

 

1. Akce v roce 2023

Dle návrhu Kateřiny Machové sestavil výkonný výbor seznam akcí, které proběhnou v průběhu roku 2023:

25.2. - Fotbalový diskoples

14.4. (v 18:30 hodin) Beseda Marie Novotná ml. Gruzie

17.3. - Valná hromada

30.4. - Pálení čarodějnic

??   Tenisová liga

10.6. - Dětský den

15.7. - Fotbalová pouť

srpen - Fotbalová diskotéka

27.8. - Ukončení prázdnin

8.10. - Den Sokolstva

11.11. - Lampionový průvod

9.12. Mikulášský pinec-cup

prosinec - bruslení

 

2. Valná hromada

Valná hromada se uskuteční 17.3. od 19 hodin. Sraz členů výkonného výboru bude v 18:30 hodin. Program valné hromady připraví na další jednání výkonného výboru Karel Šimek a Jindřiška Balcarová. Následně bude připravena pozvánka pro členy. Příprava sálu proběhne ve středu 15.3. od 17:00 hodin. Je třeba připravit také projektor, plátno, ubrusy, talíře, příbory, skleničky, … Občerstvení objedná Kateřina Machová.

 

3. Dotace

Kabina 2021-2025

Národní sportovní agentura zveřejnila v 6/2021 v rámci dotačního investičního programu č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina 2021-2025. Cílem Výzvy/programu je dále podpořit obnovu a rozvoj malých sídel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepši atraktivitu obecního prostoru. Primárně je tato Výzva zaměřena na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České republice, ať už formou technického zhodnocení a obnovy stávajícího zařízení či výstavby nového zařízení. V rámci programu je na každou obec do 3 tis. obyvatel (včetně) v ČR alokována finanční podpora ve výši 800 tis. Kč. Tato částka je stanovena jako celková maximální podpora akcí realizovaných na území jedné obce bez ohledu na typ žadatele. Je tedy možné podat více žádostí na více akcí, avšak dotace bude poskytnuta do výše stanoveného limitu.

Povinná finanční spoluúčast žadatele musí činit min. 20 % z CZV akce. V rámci povinné spoluúčasti žadatele o dotaci, který není obcí, musí být min. 10 % z CZV akce hrazeno obcí, na jehož katastrálním území se předmět podpory nachází, maximálně však do výše 100 tis. Kč.

Začátek příjmu žádostí o poskytnutí dotace byl 12. 7. 2021. Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace byl 31. 8. 2021. Nejzazší termín ukončení realizace akce je 31. 12. 2025.

V listopadu 2022 si Národní sportovní agentura vyžádala další dokumentaci k dotaci Kabina 2021, která již v roce 2022 měla probíhat. Zaslání dokumentací se dále prodlužuje o měsíc, tj. na 23.12.2022. K závlaze fotbalového hřiště již nabídky jsou (stejná cena jako v původní nabídce), realizace proběhne v 7/2023. K elektro a stavebním úpravám jsou potřeba zajistit smlouvy k provedení díla.

Karel Šimek informoval výkonný výbor, že proběhla další 2 kola doplňování informaci a je podáno.

Provoz a údržba 2022

Národní sportovní agentura (dále jen „poskytovatel“ nebo „NSA“) zveřejnila Výzvu 13/2022 Provoz a údržba 2022 k 28.7.2022. Příjem žádostí byl do 31.8.2022. Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy se vztahuje na období 1.1.2022 - 31.12.2022.

K. Šimek informoval na minulém jednání, že dotace (požádáno o 112 825 Kč) bude poskytnuta jen z části a vyplacena v průběhu prosince 2022. Součet celkové výše dotací všech žádostí překročil disponibilní alokaci Výzvy.

Nyní Jindřiška Balcarová informovala, že dotace byla připsána na bankovní účet 22.12.2022 ve výši 67 695 Kč.  Vyplacená dotace byla použita na energie.

Žádost o příspěvek městys 2023

Karel Šimek informoval výkonný výbor, že žádost o příspěvek byla podána 30.12.2022.

 

4. Informační brožura pro sponzory

Karel Šimek připravil Informační brožuru pro potenciální sponzory. Brožura bude ještě upravena.

 

5. Příprava rozpočtu na rok 2023

Karel Šimek vyzval fotbalové složky a správce hřiště k předložení předpokládaných nákladů a prací na rok 2023. Následně společně s Jindřiškou Balcarovou připraví návrh rozpočtu na rok 2023, který bude na dalším jednání výkonného výboru dále konzultován.

 

6. Směrnice o poskytování cestovních náhrad

Členové výkonného výboru jednali o znění směrnice o cestovném. Do navržené nové směrnice o cestovném jsou doplněny tyto věty:

Cestovní náhrady budou vypláceny za použití motorového vozidla při minimální obsazenosti dvou registrovaných sportovců. Výjimky schvaluje fotbalový výbor TJ.

Vyúčtování bude zasláno nejpozději do 20 dne následujícího měsíce, jinak nebude akceptováno.

 

7. Ostatní

Karel Šimek s Jindřiškou Balcarovou připraví pravidla pro vyúčtování akcí a promo produkty. Následně proběhne schůzka s dalšími zainteresovanými členy TJ.

Lavičky na hřiště – L. Jirsák připravuje nové lavičky na fotbalové hřiště a žádá o pomoc při jejich výrobě.

Cvičení pro ženy (K. Polanská) – v novém provozním řádu tělocvičny, kterou předložil městys, je uvedeno, že používat/navštěvovat tělocvičnu může pouze TJ Sokol a ZŠ a MŠ. Z toho důvodu nemůže provozovat pondělní cvičení pro ženy K. Polanská, protože nespadá pod TJ Sokol České Heřmanice. Karel Šimek projedná s p. Polanskou další postup, aby mohlo být cvičení pro ženy zachováno.

Nový provozní řád tělocvičny – upozornit vedoucí jednotek, že každý vedoucí cvičení musí v zimě vyhrnovat sníh. Je to nově uvedeno v provozním řádu.

 

8. Diskuse

L. Mach – je třeba najít a oslovit nějaké brigádníky na sekání trávy fotbalového hřiště.

 

Jednání výkonného výboru bylo ukončeno v 22:40 hodin.

Další jednání výkonného výboru proběhne ve čtvrtek 16.2.2023 od 19 hodin.