TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcarová Jindřiška, Balcar Jiří, Kučera Libor, Kučera Roman, Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Sobel Miloš, Šimek Karel

Omluven: Roubínek Radoslav

Program jednání:

 1. Schválení programu
 2. Kontrola splnění úkolů
 3. Metodické pokyny k dokumentům
 4. Dotace a rozpočet na rok 2019
 5. Nákup triček
 6. Nájemné za zapůjčení kiosku
 7. Žádost městyse
 8. Diskuse

1. Byl předložen a přečten předsedou Milošem Sobelem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté předseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0

Výkonný výbor schválil předložený program.

 

2. Kontrola splnění úkolů

Bazén – platba za bazén bude provedena převodním příkazem.

Rám na stan nad sekačku – vyroben; při instalaci bylo zjištěno, že v místě předpokládané instalace je překlad. Z toho důvodu je potřeba rám upravit.

Křovinořez – dosud nezakoupen.

Zabezpečení uzávěru vody – zjistit, zda není možné zakoupit bezpečnostní uzamykatelnou schránku na uzávěr vody.

Klíče do tělocvičny – vytvořen aktuálním seznam.

Váha do kiosku – zakoupena.

Popelnice – již na hřišti.

Kabely – zakoupeny.

Balony – zakoupit sálové balony.

 

3. Metodické pokyny k dokumentům

M. Sobel informoval VV o Metodických pokynech k dokumentům: Bezpečnostní směrnice, Spisový a skartační řád a Zpracovatelskou smlouvu. Tyto vzorové dokumenty zaslala Česká unie sportu. Výkonný výbor pověřil M. Sobela zjistit další informace.

 

4. Dotace a rozpočet na rok 2019

M. Sobel informoval VV o vypsané výzvě Můj klub 2019 k podání žádosti o poskytnutí dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Výzva je zaměřena na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let. Žadatel musí mít minimální výši členského příspěvku 100,- Kč na osobu za rok v případě dětí a mládeže ve věku do 23 let za kalendářní rok 2018, což TJ Sokol České Heřmanice, z.s. nesplňuje. Dále M. Sobel informoval VV o potřebě přípravy návrhu rozpočtu na rok 2019. Do příští schůze výkonného výboru je potřeba zjistit požadavky jednotlivých oddílů.

 

5. Nákup triček

M. Sobel představil cenovou nabídku triček s logem TJ Sokol České Heřmanice, z.s. Dámské tričko je ve výši 186,- Kč bez DPH a pánské tričko je za 189,- Kč bez DPH.

 

6. Nájemné za zapůjčení kiosku

Dne 7. 8. 2018 bylo schváleno nájemné za zapůjčení kiosku ve výši 500,- Kč členovi TJ Sokol České Heřmanice, z.s. Pro nečlena zůstala cena stejná, tj. 1.500,- Kč. V této ceně je již zahrnuta i spotřeba energie a vody. Výkonný výbor nyní projednával dotaz, zda se poplatek bude týkat i jednotlivých oddílů a shodl se, že zapůjčení kiosku pro oddíly TJ Sokol České Heřmanice, z.s. bude nadále zdarma.

Pro - 8, proti - 0, zdržel se – 0

Výkonný výbor se shodl, že nájemné za zapůjčení kiosku, schválené 7. 8. 2018, se netýká oddílů TJ Sokol České Heřmanice, z.s.

 

7. Žádost městyse

Jindřiška Balcarová přednesla žádost městyse České Heřmanice, zda by členové TJ vypomohli v Naší hospůdce. M. Sobel vyzval přítomné k hlasování o případné výpomoci.

Pro - 4, proti - 3, zdržel se - 1

Výkonný výbor schválil případnou výpomoc v Naší hospůdce.

 

V této souvislosti bylo jednáno i o obsluze kiosku na fotbalovém hřišti při akcích TJ Sokol. Bude vypracován kalendář akcí na fotbalovém hřišti a následně budou osloveny jednotlivé sportovní oddíly, které si vyberou termín, nebo jim bude přidělen termín obsluhy kiosku na danou akci.

 

8. Diskuse

Miloš Sobel

 • TJ Sokolu byla nabídnuta k uspořádání přednáška „Peru“. TJ Sokol pořádá již jinou přednášku v 1/2019. Přesto M. Sobel zjistí další podmínky uspořádání přednášky a následně je předloží kulturní komisi k případnému uspořádání městysem nebo jiným spolkem.

 

Jindřiška Balcarová

 • Informovala o žádosti vrátit 200,- Kč za neúčast na výletu do Adršpašsko-teplických skal, který se uskutečnil 8. 9. 2018. Výkonný výbor se shodl, že poplatek se vracet nebude.

          Pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0

          Výkonný výbor neschvaluje vrácení poplatku za neúčast na výletu do Adršpašsko-teplických skal.

 • Informovala, že dne 29. 9. 2018 obdržel TJ Sokol dokumenty od České unie sportu, z kterých vyplývá, že TJ Sokol České Heřmanice, z.s. je nástupnickou organizací ČSTV TJ Sokol České Heřmanice a TJ je tedy majitelem pozemků na LV 101 v k.ú. České Heřmanice. Výkonný výbor pověřuje předsedu přepsat nástupnictví na Katastru nemovitostí.

 

Lucie Pražáková

 • Požádala o navýšení příspěvku k výročí. Dosud se kupuje dar (poukázka) ve výši 500,- Kč. VV se shodl ponechat příspěvek ve výši 500,- Kč, ale dále bude k daru zakoupena květina nebo lahev do max. výše 150,- Kč.

          Pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0

         Výkonný výbor schvaluje zakoupení květiny nebo lahve do max. výše 150,- Kč při pořizování daru (ve výši 500,- Kč) k životnímu jubileu svých členů.

 • Předala informaci I. Součkové, že bylo požádáno o nové chlazení do kiosku. Přestože bylo chlazení 2x vyměněno za jiné, stále teklo.

 

Karel Šimek

 • Informoval VV o cvičení dětí ve věku 3 - 8 let, které se koná každý pátek od 16 hodin. Na toto cvičení se přihlásilo 35 dětí, z toho je 17 nových členů. Instruktoři jsou: Karel Šimek, Iva Kučerová, Zdeňka Mňuková, Zuzana Šimková, Lukáš Mach a Tomáš Jirsák. Byl by potřeba ještě jeden instruktor. Má některý člen TJ nebo nečlen zájem dělat instruktora?
 • Postupně budou zakupovány cvičební pomůcky.
 • Projednat žádost na městys, zda by bylo možné zakoupit kruhy do tělocvičny. Žádost na zastupitelstvu městyse přednese M. Sobel.

 

Jednání výkonného výboru bylo ukončeno v 21:24 hodin.

Další jednání výkonného výboru TJ Sokol bude ve čtvrtek 8. 11. 2018 v 19:00 hodin v salonku Naší hospůdky.