TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcarová Jindřiška, Balcar Jiří, Kučera Libor, Kučera Roman, Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Roubínek Radoslav, Sobel Miloš, Šimek Karel

Omluveni:

 

Program jednání:

 1. Schválení programu
 2. Kontrola splnění úkolů
 3. Zpráva hospodáře
 4. Dotace z Pardubického kraje, Grant Adfors
 5. Návrh rozpočtu na rok 2019
 6. Ples
 7. Volby do výkonného výboru, volba předsedy
 8. Různé
 9. Diskuse

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Milošem Sobelem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté předseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0

Předložený program byl schválen.

 

2. Kontrola splnění úkolů

Protékání záchodu – M. Sobel osloví firmu.

Návštěvní řád hřiště – bude připraven na jarní sezonu.

Boxovací panák v tělocvičně – chybí zajišťovací kolík, zajistí M. Sobel.

Nákup 2 ks balonů na sálovou kopanou – zajistí R. Kučera.

Žádost na dotaci z Pardubického kraje – vypracuje J. Balcarová s M. Sobelem.

Zájezd na hory – uskuteční se 23. 2. 2019, Deštná, autobus zajistí L. Pražáková.

 

3. Zpráva hospodáře

Jindřiška Balcarová informovala Výkonný výbor o hospodaření TJ Sokol k 31. 12. 2018. VV vzal informace na vědomí.

 

4. Dotace z Pardubického kraje, ADFORS GRANT

J. Balcarová s M. Sobelem vypracují žádost o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v roce 2019 v dotačním programu Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit – Program C1: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací. Dotace bude využita na regenerační zásah technologií EUROGREEN na fotbalovém hřišti (odstranění travní plsti, vertikutace, pískování, podpoření vysychání a zlepšení rovinatosti, provzdušnění, zahuštění porostu, odstranění zhutnění, …).

K. Šimek vypracuje žádost do letošního ročníku ADFORS GRANTu. Saint- Gobain Adfors CZ s.r.o. každoročně podporuje vybrané projekty v oblasti sociální, životního prostředí, kultury a sportu dětí a mládeže. Příjem žádostí končí 13. 1. 2019. Poté proběhne hlasování zaměstnanců společnosti, které potrvá cca do poloviny března 2019. Výsledky GRANTu budou známy v průběhu měsíce dubna 2019. Grant bude využit na nákup sportovního a cvičebního nářadí pro cvičení dětí.

 

5. Návrh rozpočtu na rok 2019

Výkonný výbor opětovně projednal návrh rozpočtu na rok 2019. Navržený rozpočet bude předložen na valné hromadě ke schválení.

 

6. Diskoples

Diskoples se uskuteční v sobotu 2. 3. 2019. Hraje J. Marcal.

Zajišťování pořadatelů, večeře, vstupné. Příprava plakátu a tomboly.

Oznámení na OSA a městys zajistí Miloš Sobel.

 

7. Volby do výkonného výboru, volba předsedy

Dne 15. 3. 2019 proběhne Valná hromada TJ Sokol České Heřmanice, z.s. Při valné hromadě proběhnou volby do výkonného výboru a volba předsedy. Bude potřeba vypracovat kandidátní listinu, pozvánku na valnou hromadu, vyvěsit Jednací a volební řád valné hromady, … Další bude upřesněno na příští schůzce výkonného výboru.

 

8. Různé

Vyvěsit plakáty na besedu „Lapland Extreme Challenge“ s Markétou Peggy Marvanovou a jejím přítelem Adamem Záviškou, která se uskuteční v pátek 18. 1. 2019 od 18:00 hodin v Kulturním domě v Českých Heřmanicích.

M. Sobel navrhl spolupráci na zájezdech s SK Donocykl Vysoké Mýto. VV souhlasí. M. Sobel zajistí plakáty jednotlivých akcí (např. zájezd na běžky do Orlických hor).

M. Sobel navrhl označit vstup do tělocvičny „Zákaz kouření“, protože to vyžaduje zákon.

 

9. Diskuse

Jiří Balcar

 • Bruslení o vánočních svátcích se bohužel neuskutečnilo z důvodu plné obsazenosti ledové plochy. Bude se jednat o bruslení na pololetní prázdniny v pátek 1. 2. 2019.

Kateřina Machová

 • Požádala o předání článků na valnou hromadu co nejdříve.

 

Konec jednání výkonného výboru ve 21:25 hodin.

 

Příští jednání výkonného výboru TJ Sokol bude v úterý 12. 2. 2019 v 19:15 hodin v salonku pohostinství.