TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcarová Jindřiška, Balcar Jiří, Kučera Libor, Kučera Roman, Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Roubínek Radoslav, Sobel Miloš, Šimek Karel

Omluveni:

 

Program jednání:

 1. Schválení programu
 2. Kontrola splnění úkolů
 3. Zpráva hospodáře
 4. Discoples
 5. Žádost o změnu rozpisu cvičení v tělocvičně
 6. Žádost o kácení stromů na hřišti
 7. Plán prací na rok 2019
 8. Rozpočet na rok 2019
 9. Volby do výkonného výboru, volba předsedy, volba kontrolní komise
 10. Různé
 11. Diskuse

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Milošem Sobelem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté předseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0

Předložený program byl schválen.

 

2. Kontrola splnění úkolů

Protékání záchodu – M. Sobel osloví firmu před začátkem fotbalové sezony.

Návštěvní řád hřiště – bude připraven na jarní sezonu.

Boxovací panák v tělocvičně – již prodán.

Žádost na dotaci z Pardubického kraje – vypracována.

Zájezd na hory – uskuteční se 23. 2. 2019, Deštná, autobus zajistila L. Pražáková.

Označení vstupu do tělocvičny zákazem kouření a používání el. cigaret – zajistí R. Kučera.

 

3. Zpráva hospodáře

Jindřiška Balcarová informovala Výkonný výbor o hospodaření TJ Sokol k 31. 01. 2019. VV vzal informace na vědomí.

 

4. Diskoples

Diskoples se uskuteční v sobotu 2. 3. 2019. Potřeba zajistit obsluhu šatny.

Odpovědná osoba je Roman Kučera.

 

5. Žádost o změnu rozpisu cvičení v tělocvičně

Byl upraven rozpis cvičení v tělocvičně. Rozpis bude vyvěšen na webových stránkách a na nástěnce v tělocvičně.

 

6. Žádost o kácení stromů na hřišti

Fotbalový výbor předložil VV žádost o kácení dřevin (3 břízy u potoka) u fotbalového hřiště. Listí a větve ze stromů silně znečišťují hřiště, kořeny stromů narušují podloží a povrch hřiště a vytahují z povrchu hřiště potřebnou vláhu. Po vykácení stromů vznikne místo pro skladování fotbalových pomůcek (branky atd.) a v budoucnu budou instalovány tribuny (částečně zastřešené)  a místa k sezení. Tribuny budou financovány ze sponzorských prostředků, které zajistí fotbalový výbor.  Fotbalový výbor se plně zapojí do prací, které jsou spojené s kácením stromů.

Předseda vyzval přítomné k hlasování o schválení žádosti o kácení stromů u fotbalového hřiště.

Pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0

Žádost o kácení stromů (3 břízy u potoka) u fotbalového hřiště byla schválena.

 

7. Plán prací na rok 2019

Byl vypracován návrh plánu prací na rok 2019 (např. částečná revitalizace fotbalového hřiště, výroba nájezdu do kontejneru pro sekačku, natření podhledů, natření dalších laviček a stolů, natření střídaček a srovnání dlažby u střídaček, …).

 

8. Návrh rozpočtu na rok 2019

Výkonný výbor opětovně projednal návrh rozpočtu na rok 2019. Navržený rozpočet bude předložen na valné hromadě ke schválení.

 

9. Volby do výkonného výboru, volba předsedy, volba kontrolní komise

Dne 15. 3. 2019 proběhne Valná hromada TJ Sokol České Heřmanice, z.s. Při Valné hromadě proběhnou volby do výkonného výboru, volba předsedy a volba kontrolní komise.  J. Balcarová a M. Sobel vypracují kandidátní listiny a pozvánku na valnou hromadu.

 

10. Různé

Na valné hromadě proběhne foto prezentace, kterou připraví J. Balcar.

Je potřeba se sejít (na jaře) v tělocvičně a vymyslet nejlepší variantu upořádání veškerých sportovních pomůcek a zařízení v nářaďovně.

M. Sobel informoval VV o úrazovém pojištění, které je od 1. 2. 2019 sjednáno u Pojišťovny VZP a.s.

M. Sobel informoval o ročním poplatku ve výši 3 617,90 Kč pro podporu a aktualizaci Markeeta (elektronická pokladna). Předseda vyzval přítomné k hlasování o schválení ročního poplatku ve výši 3 617,90 Kč pro podporu a aktualizaci Markeeta.

Pro – 7, proti - 0, zdržel se - 2

Roční poplatek ve výši 3 617,90 Kč pro podporu a aktualizaci Markeeta byl schválen.

 

11. Diskuse

Karel Šimek

 • Informoval o zhotovení 2 basketbalových košů Oldřichem Pánkem st. pro „Děti v pohybu“. VV děkuje O. Pánkovi za zhotovení basketbalových košů.

Radoslav Roubínek

 • Informoval o potřebě dosypání štěrku (1 paleta) na umělém povrchu hřiště CVA. Dále je potřeba zakoupit 2 cívky provázků a středová páska na síť. M. Sobel předloží požadavek zastupitelstvu městyse.

Jiří Balcar

 • Informoval o prasklém světle na fotbalovém hřišti.

 

Předseda ukončil  jednání výkonného výboru ve 21:30 hodin.

Další jednání výkonného výboru se uskuteční na Valné hromadě v pátek 15. 3. 2019 od 18:00 hodin v salonku Naší hospůdky.