TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcar Jiří, Kučera Libor, Kučera Roman, Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Roubínek Radoslav, Sobel Miloš, Šimek Karel a 40 hostů

Omluvena: Balcarová Jindřiška

 

1. Zahájení

Předseda TJ Sokol České Heřmanice, z.s. (dále jen TJ) Miloš Sobel zahájil jednání valné hromady TJ v 18 hodin. Přivítal členy TJ a hosty valné hromady. Dále konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná. Prezenční listina přiložena.

 

2. Byl předložen a panem Sobelem přečten program valné hromady:

 1. Zahájení a přivítání hostů
 2. Volba zapisovatele VH
 3. Volba ověřovatelů VH
 4. Zpráva o činnosti TJ za rok 2018
 5. Zpráva o hospodaření TJ za rok 2018
 6. Zpráva kontrolní komise
 7. Zpráva o členské základně
 8. Návrh plánu činnosti na rok 2019
 9. Schválení rozpočtu na rok 2019
 10. Diskuse
 11. Usnesení z valné hromady
 12. Závěr a občerstvení

Pro: 40, proti: 0, zdržel se: 0

Valná hromada schvaluje předložený program.

 

3. Volba zapisovatele VH

Zapisovatelem zápisu z jednání valné hromady TJ předseda M. Sobel jmenoval Karla Šimka a požádal o jeho schválení.

Pro: 40, proti: 0, zdržel se: 0

Valná hromada schvaluje zapisovatele zápisu z jednání valné hromady TJ Karla Šimka.

 

4. Volba ověřovatelů VH

Ověřovatele zápisu z jednání valné hromady TJ předseda M. Sobel jmenoval Libora Kučeru a Radoslava Roubínka a požádal o jejich schválení.

Pro: 40, proti: 0, zdržel se: 0

Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu z jednání valné hromady TJ Libora Kučeru a Radoslava Roubínka.

 

5. Zpráva o činnosti TJ za rok 2018

Výroční zprávu o činnosti TJ za rok 2018 přednesla Kateřina Machová.

 

6. Zpráva o hospodaření TJ za rok 2018

Zprávu o hospodaření TJ a informace z účetní závěrky za rok 2018 přednesl za Jindřišku Balcarovou Miloš Sobel. Předseda Miloš Sobel požádal o schválení účetní závěrky za rok 2018 a o převedení zisku ve výši 25 625,80 Kč za rok 2018 na úhradu ztráty za rok 2017 ve výši 19 769,40 Kč.

Pro: 40, proti: 0, zdržel se: 0

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2018. Dále Valná hromada schvaluje převedení zisku za rok 2018 ve výši 25 625,80 Kč na úhradu ztráty za rok 2017, která byla ve výši 19 769,40 Kč.

 

7. Zpráva kontrolní komise za rok 2018

Zprávu kontrolní komise přednesl předseda kontrolní komise Pavel Eliáš.

 

8. Zpráva o členské základně za rok 2018

Zprávu o členské základně přednesl Jiří Balcar.

 

9. Návrh plánu činnosti na rok 2019

Návrh plánu činnosti na rok 2018 přednesl Miloš Sobel.

Pro: 40, proti: 0, zdržel se: 0

Valná hromada schválila plán činnosti na rok 2019.

 

10. Schválení rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu přednesl Miloš Sobel.

Pro: 40, proti: 0, zdržel se: 0

Valná hromada schválila rozpočet na rok 2019.

 

11. Diskuse

Pavel Eliáš – poděkoval TJ Sokol za činnost a spolupráci s městysem.

Jiří Chleboun – poděkoval za cvičení dětí.

Jaroslava Kafková – na příští valnou hromadu připravit vyúčtování po akcích, aby bylo vidět úspěšnost jednotlivých akcí.

Karel Brýdl - Ebersprächer – potřeba poskytnout fotodokumentaci z fotbalů a další informace k fotbalovým dresům kvůli sponzorství.

 

12. Schválení usnesení valné hromady

Pro: 40, proti: 0, zdržel se: 0

USNESENÍ: Usnesení valné hromady bylo schváleno a bude přílohou tohoto zápisu.

 

13. Závěr

Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast.