TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcarová Jindřiška, Balcar Jiří, Kučera Libor, Kučera Roman, Sobel Miloš, Šimek Karel

Omluveni: Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Roubínek Radoslav

 

Program jednání:

 1. Schválení programu
 2. Kontrola splnění úkolů
 3. Zpráva hospodáře
 4. Rozpis do tělocvičny
 5. Nákup cvičebních pomůcek pro děti
 6. Plán akcí na rok 2020
 7. Dotace MŠMT
 8. Plán prací na rok 2020
 9. Návrh rozpočtu na rok 2020
 10. Volby do výkonného výboru TJ Sokol 2020 - 2023
 11. Různé
 12. Diskuse

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Milošem Sobelem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté předseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0

Předložený program byl schválen.

 

2. Kontrola splnění úkolů

Vývěska na hřiště – J. Balcar navrhuje zakoupit vývěsku o rozměru 700x750x40 (6x papír A4) za 4.414,- Kč.

Reproduktory do tělocvičny – K. Šimek navrhuje zakoupit reproduktor za 3.500,- Kč.

Beseda leden – M. Sobel zkusí zajistit besedu American Trail Races (8 000 km dlouhý závod napříč USA) s Peggy Marvanovou a Adamem Záviškou  17. 1. 2020 od 18 hodin.

Pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0

Výkonný výbor schvaluje nákup vývěsky za 4.414,- Kč a nákup reproduktoru za 3.500,- Kč..

 

3. Zpráva hospodáře

Jindřiška Balcarová informovala Výkonný výbor o hospodaření TJ Sokol k 31. 10. 2019. VV vzal informace na vědomí.

 

4. Rozpis do tělocvičny

Výkonný výbor upřesnil a doplnil rozpis do tělocvičny. Rozpis bude vyvěšen na webových stránkách a v tělocvičně.

 

5. Nákup cvičebních pomůcek pro děti

Výkonný výbor projednával nákup cvičebních pomůcek pro děti za vybrané finanční dary za závod 1000 mil, kterého se účastnil náš předseda Miloš Sobel. Nákup cvičebních pomůcek zajistí Karel Šimek.

 

6. Plán akcí na rok 2020

Výkonný výbor předložil návrh akcí na rok 2020:

Beseda Lapland Extreme Challenge - 17. 1. 2020

Lyžařský zájezd (Deštné) - 22. 2. 2020

Ples (Diskoples) – únor, březen

Valná hromada TJ Sokol – 6. 3. 2020

Pálení čarodějnic - 30. 4. 2020

Dětský den – 6. 6. 2020

Pouťový turnaj – 18. 7. 2020

Taneční zábava - srpen

Letní tenisová liga - 5. 9. 2020

Turistický výlet – září

Lampionový průvod - 11. 11. 2020

Pinec-cup – 12. 12. 2020

Bruslení (prosinec)

 

7. Dotace MŠMT

M. Sobel navrhuje požádat o dotaci z MŠMT. M. Sobel společně s J. Balcarovou zjistí podmínky žádosti o dotaci pro rok 2020.

 

8. Plán prací na rok 2020

Kácení bříz, oprava laviček a stolů, oprava pánských záchodů.

 

9. Návrh rozpočtu na rok 2020

Výkonný výbor projednal návrh rozpočtu na rok 2020. J. Balcarová na příští jednání VV opětovně připraví výsledek hospodaření k aktuálnímu datu.

 

10. Volby do výkonného výboru TJ Sokol 2020 – 2023

M. Sobel informoval výkonný výbor o volbách, které proběhnou na výroční valné hromadě v březnu 2020. Výkonný výbor navrhl seznam kandidátů.

 

11. Různé

Nářaďovna v tělocvičně – na místě je potřeba domluvit úpravy a opravy.

 

12. Diskuse

Nikdo se do diskuse nepřihlásil.

 

Předseda ukončil  jednání výkonného výboru ve 21:25 hodin.

 

Další jednání výkonného výboru se uskuteční ve čtvrtek 7. 11. 2019 od 19:00 hodin v salonku naší hospůdky.