Uncategorised

Na konci školního roku 2021 byl zrealizován projekt Stezka zdraví a poznání České Heřmanice. Na stezce, která je umístěna za Pazdernou směrem na Horky, je umístěno 5 stanovišť na posílení a protažení celého těla. Součástí stezky jsou i informační tabule, které poskytují základní informace o daném stanovišti včetně funkcí a pokynů pro cvičení, grafického znázornění, zajímavostí, hádanek pro děti. Na konci stezky bylo umístěno i turistické odpočívadlo, které v okolí Heřmanic, dle Vaších ohlasů už dlouho chybělo.

Věříme, že Vás stezka bude bavit.

Projekt "Fit stezka zdraví a poznání České Heřmanice" je spolufinancován MAS Litomyšlsko o.p.s.

 

Registrační číslo EIS: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019033

Název projektu: ŠABLONY III.

Výše schválené podpory: 237.402 Kč

Datum zahájení realizace projektu: 1. ledna 2021

Datum ukončení realizace projektu: 31. prosince 2022

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

„Tento projekt je spolufinancován EU“

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků  a veřejností

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Vybrané aktivity:

Školní asistent - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. 

Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.

PŘÍLOHA: Projektový záměr MŠ České Heřmanice

Sběr hliníku je z důvodu stávající situace prozatím ukončen

Povinně zveřejňované informace
1. Název - Mateřská škola České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

2. Důvod a způsob založení
Mateřská škola České Heřmanice, jako příspěvková organizace, byla založena na základě zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství a na základě usnesení zastupitelstva obce České Heřmanice ze dne 6.9.2010
Údaje o svém zřízení - Zřizovací listina č.j. 284/2010/ST ze dne 6.9.2010.
Údaje o zařazení školy do rejstříku škol – Rozhodnutí č.j. SpKrÚ 86942/2010 OŠKT ze dne 22.12.2010.
Základním právním předpisem pro činnost mateřské školy je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.
Hlavním účelem činnosti je:
a) poskytování předškolního vzdělávání
b) zajištění stravování dětí a závodní stravování

3. Organizační struktura
ředitel MŠ
učitelka
asistentka

vedoucí školního stravování
kuchařka
školnice

4. Kontaktní spojení - Kontaktní údaje Mateřské školy
4.1. Kontaktní poštovní adresa - Mateřská škola České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí, České Heřmanice 50, Vápno 565 52
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu - Mateřská škola České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí, České Heřmanice 50
4.3. Úřední hodiny - Pondělí, středa - 10:00 - 12:00
4.4. Telefonní číslo – 465 549 655
4.5. Číslo faxu - Mateřská škola nemá fax
4.6. Adresa internetové stránky www.ceskehermanice.cz/materska-skola
4.7. Adresa e-podatelny – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4.8. Další elektronické adresy - Datová schránka: jz42k8y

5. Případné platby lze poukázat
115-1799780267/0100 Komerční banka

6. IČ - 72088613

7. DIČ - Mateřská škola České Heřmanice není plátcem DPH

8. Dokumenty
8.1. Seznamy hlavních dokumentů - Koncepce rozvoje školy, Školní vzdělávací program
8.2. Rozpočet - Rozpočty zveřejňujeme v sekci dokumenty

9. Žádosti o informace
Mateřská škola je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem. Jako taková má tedy povinnost poskytovat informace týkající se její působnosti.

Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o informaci všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se působnosti Mateřské školy, poskytne Mateřská škola žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo data upřesnění žádosti.
Žádost o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb. můžete Mateřské škole doručit:
- osobně do podatelny nebo poštou (viz bod 4.1),
- za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu mateřské školy (viz bod 4.7),
- nebo do datové schránky mateřské školy (viz bod 4.8).
Prosíme, uveďte své jméno, příjmení, datum narození, bydliště, elektronickou nebo poštovní adresu. Anonymní dotazy nejsou žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a lze je v souladu s § 14 odst. 2 tohoto zákona odložit.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Ústní žádosti a stížnosti lze podávat v ředitelně mateřské školy v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu mateřské školy (viz bod 4.1). Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu mateřské školy (viz bod 4.7), nebo do datové schránky mateřské školy (viz bod 4.8)

11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí mateřské školy, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým mateřská škola odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.
§ 16 Odvolání
(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.
Z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.
Řízení o odvolání probíhá podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Na postup mateřské školy při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.
§ 16a Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
- který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
- kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
- kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
- který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
- doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
- uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. (6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
- postup povinného subjektu potvrdí,
- povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
- usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.
(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
- výši úhrady nebo odměny potvrdí,
- výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
- povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.
(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.
(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. C), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. A) nebo c) postupovat obdobně.
Z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.
Řízení o odvolání probíhá podle zákona č. 106/1999 Sb.

12. Formuláře
Formuláře, kterými se lze obracet na mateřskou školu jsou přístupny zde. Tyto formuláře lze získat také v ředitelně mateřské školy v úředních hodinách.
Žádost o poskytnutí informace

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Portál veřejné zprávy -ŽIVOTNÍ SITUACE

14. Předpisy
14.1. Nejdůležitější používané předpisy
- Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb.
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 262 /2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška .č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
14. 2. Vydané právní předpisy - Mateřská škola žádné právní předpisy nevydává.

15. Úhrady za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací - zde
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací - Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

16. Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv - Mateřská škola nemá žádnou licenční smlouvu.
16.2. Výhradní licence - Mateřská škola nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 - zde
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 - zde

Poznámky:
Kde je v tomto dokumentu použita zkratka „InfZ“, je jí myšlen zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Povinně zveřejňované informace
1. Název – Základní škola České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

2. Důvod a způsob založení
Základní škola České Heřmanice, jako příspěvková organizace, byla založena na základě zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství a na základě usnesení zastupitelstva obce České Heřmanice č. 100/2010 ze dne 6. 9. 2010.
Údaje o svém zřízení - Zřizovací listina č.j. 247/2010/ST ze dne 6. 9. 2010.
Údaje o zařazení školy do rejstříku škol – Rozhodnutí č.j. 33 481/2010-21 ze dne 14.12.2010.
Základním právním předpisem pro činnost základní školy je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.
Hlavním účelem činnosti je:
- poskytování základního vzdělávání

3. Organizační struktura
ředitelka ZŠ
učitelka asistentka vychovatelka školnice

4. Kontaktní spojení - Kontaktní údaje základní školy
4.1. Kontaktní poštovní adresa - Základní škola České Heřmanice
České Heřmanice 50, 565 52
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu - Základní škola České Heřmanice
České Heřmanice 50, 565 52
4.3. Úřední hodiny – po domluvě
4.4. Telefonní číslo – 465 549 534
4.5. Číslo faxu - základní škola nemá fax
4.6. Adresa internetové stránky – www.ceskehermanice.cz/zakladni-skola

4.7. Adresa e-podatelny - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8. Další elektronické adresy - Datová schránka: a8t2k84

5. Případné platby lze poukázat
43-8507200227/0100 Komerční banka

6. IČ - 72088591

7. DIČ – Základní škola České Heřmanice není plátcem DPH

8. Dokumenty
8.1. Seznamy hlavních dokumentů - Koncepce rozvoje školy, Školní vzdělávací program
8.2. Rozpočet - Rozpočty zveřejňujeme v sekci dokumenty - rozpočty

9. Žádosti o informace
Základní škola je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem. Jako taková má tedy povinnost poskytovat informace týkající se její působnosti.

Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o informaci všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se působnosti základní školy, poskytne základní škola žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo data upřesnění žádosti.
Žádost o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb. můžete základní škole doručit:
- osobně do podatelny nebo poštou (viz bod 4.1),
- za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu základní školy (viz bod 4.7),
- nebo do datové schránky základní školy (viz bod 4.8).
Prosíme, uveďte své jméno, příjmení, datum narození, bydliště, elektronickou nebo poštovní adresu. Anonymní dotazy nejsou žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a lze je v souladu s § 14 odst. 2 tohoto zákona odložit.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Ústní žádosti a stížnosti lze podávat v ředitelně základní školy v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu základní školy (viz bod 4.1). Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu základní školy (viz bod 4.7), nebo do datové schránky základní školy (viz bod 4.8)

11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí základní školy, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým základní škola odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.
§ 16 Odvolání
(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.
Z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.
Řízení o odvolání probíhá podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Na postup základní školy při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.
§ 16a Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
- který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
- kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
- kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
- který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
- doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
- uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. (6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
- postup povinného subjektu potvrdí,
- povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
- usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.
(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
- výši úhrady nebo odměny potvrdí,
- výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
- povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.
(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.
(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. C), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. A) nebo c) postupovat obdobně.
Z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.
Řízení o odvolání probíhá podle zákona č. 106/1999 Sb.

12. Formuláře
Formuláře, kterými se lze obracet na základní školu školu jsou přístupny zde. Tyto formuláře lze získat také v ředitelně základní školy v úředních hodinách.
Žádost o poskytnutí informace

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Portál veřejné zprávy -ŽIVOTNÍ SITUACE

14. Předpisy
14.1. Nejdůležitější používané předpisy
 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 Zákon o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb.
 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 262 /2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 Vyhláška .č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
14. 2. Vydané právní předpisy - základní škola žádné právní předpisy nevydává.

15. Úhrady za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací - zde
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací - Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

16. Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv - základní škola nemá žádnou licenční smlouvu.
16.2. Výhradní licence - základní škola nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 - zde
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 - zde
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 - zde


Poznámky:
Kde je v tomto dokumentu použita zkratka „InfZ“, je jí myšlen zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Letošní ročník Pinec Cupu se bohužel z důvodu vládních nařízení v souvislosti s pandemií Covid-19 NEUSKUTEČNÍ.

Komunitní škola České Heřmanice, z.s., České Heřmanice čp. 120, IČ: 02429772 je partnerem s finančním příspěvkem v projektu, realizovaného pod Místní akční skupinou Litomyšlsko o.p.s., "Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska " r.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016577 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu. 

Registrační číslo EIS: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016577

Název projektu: Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska

Název programu: Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

Název a číslo prioritní osy: PO 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

Oblast podpory: IP 1 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy 

Výše schválené podpory: 4 559 017,80,-- Kč

Datum zahájení realizace projektu: 1. září 2020

Datum ukončení realizace projektu: 15. srpna 2023

Popis a cíle projektu:

Cílem projektu je zkvalitnit neformální vzdělávání na Litomyšlsku. Do projektu bude zapojeno 5 partnerů s FP. Cíl bude naplněn prostřednictvím realizace osmi aktivit, které jsou zaměřeny na sdílení zkušeností pracovníků, prohloubení spolupráce prostřednictvím TNV,  prohloubení profesní kompetence prostřednictvím zavádění nových metod,  založení klubu praktických dovedností a realizace projektových dní. Předpokladem je zlepšení kvality ve vzdělávání v klíčových kompetencích účastníků vzdělávání.

Partneři si k realizaci a naplnění cílů vybrali následující aktivity:
 • Aktivita č. 1:Řízení projektu
 • Aktivita č. 2: Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání - realizace do vzdálenosti 10 km
 • Aktivita č. 3: Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání - realizace ve vzdálenosti 10 a více km
 • Aktivita č. 5: Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů
 • Aktivita č. 7: Tandemové neformální vzdělávání s financováním osobních nákladů
 • Aktivita č. 9: Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů
 • Aktivita č. 10: Klub v neformálním vzdělávání
 • Aktivita č. 12: Projektový den v klubovně s financováním osobních nákladů
 • Aktivita č. 13: Projektový den mimo klubovnu

Městys České Heřmanice se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:

 • www.ceskehermanice.cz

Usnadnění přístupu

Webové stránky jsou přístupné lidem se zdravotním postižením díky widgetu Usnadnění přístupu na web UserWay, a tak jsou v souladu s pokyny pro přístup k webovému obsahu (WCAG 2.1).
Nabídku Usnadnění přístupu lze aktivovat kliknutím na ikonu, která je zobrazena v pravém rohu stránky.
Po spuštění nabídky usnadnění počkejte, než se nabídka usnadnění načte v plném rozsahu.

Struktura informací

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

 • Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 17. 6. 2020
 • Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 17. 6. 2020

Zpětná vazba

Městys České Heřmanice má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).
Kontakt je:
Městys České Heřmanice
České Heřmanice 75
56552 České Heřmanice
telefon: 465 549 516
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prohlášení provozovatele internetových stránek

Tyto internetové stránky provozuje Městys České Heřmanice.
Internetové stránky využívají redakční systém Joomla.

Správcem veškerého obsahu je Městys České Heřmanice, se sídlem České Heřmanice 75, 56552 České Heřmanice. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.

Prostřednictvím registračního formuláře uděluje návštěvník internetových stránek správci obsahu souhlas se zpracováním svých osobních údajů. V registračním formuláři je stanoven účel, rozsah zpracovávaných osobních údajů a doba platnosti souhlasu. Všechny osobní údaje poskytované při registraci návštěvník poskytuje dobrovolně. Návštěvník internetových stránek má možnost svůj souhlas kdykoli odvolat.

Kontakt na technického provozovatele

Ergotep, družstvo invalidů
Zábořská 93
Záboří
539 44 Proseč
web: www.ergotep.cz

Pavel Jeřábek - velitel jednotky

Jaroslav Marcal - zástupce velitele, hlavní strojník

Martin Kučera - velitel družstva

 

Jan Šplíchal - strojník

Josef Šmejďíř - strojník

 

Co se stalo, co se bude dít, .....

Přijímání dětí do MŠ na školní rok 2020/2021 

-vyzvedávání přihlášek od 2.3. v MŠ

-přijímání přihlášek proběhne 12.5. od   13:00 - 17:00 v kanceláři MŠ

 

-

Školní klub je určen žákům ZŠ České Heřmanice. Hlavním cílem je zajištění dohledu nad dětmi mladšího školního věku odpoledne po vyučování a připravit pro děti smysluplné využití volného času rozmanitými aktivitami.

Služby školního klubu je možné využívat pravidelně i nepravidelně každý pracovní den v čase 15.30 - 17.30 hod. mino prázdnin

PONDĚLÍ: keramika
ÚTERÝ: vaření, zábavné tvoření
STŘEDA: šití
ČTVRTEK: vaření, zábavné tvoření
PÁTEK: cvičení

Více informací je možné získat u ředitelky ZŠ. 

  

 

6.10.2019 V Českých Heřmanicích mají podzemní lednice i novou naučnou stezku - Český rozhlas Pardubice

28.7.2019 - České Heřmanice trápí oprava mostu a neukáznění řidiči - Deník.cz

18.5.2019 - České Heřmanice zaplatí pokutu za skládku. Je to bonzáctví, říká starosta - Deník.cz

13.2.2019 - Z Českých Heřmanic cestovali do Maďarska - Deník.cz

12.2.2019 - Hasiči vytahovali koně z jímky, museli zbořit plot - Deník.cz

4.2.2019 - České Heřmanice zvou na masopust - Deník.cz

5.8.2018 - U kostela a na hřišti se slavila pouť - Deník.cz

6.4.2018 - Benefiční bál ladí s přírodou - Deník.cz

21.3.2018 - K tanci zahráli Kozlaňáci - Deník.cz

31.1.2018 - Masopust v Českých Heřmanicích - Deník.cz

27.1.2018 - Masopusty zahájí České Heřmanice - Deník.cz

25.1.2018 - Masopustní veselí otevřou České Heřmanice - Deník.cz

26.10.2017 - V Českých Heřmanicích zněly šlágry - Deník.cz

25.7.2017 - Ze sýpky chtějí „íčko“ s expozicemi řemesel - Deník.cz

23.7.2017 - Na jarmarku mlátili slámu a vyráběli mýdla - Deník.cz

22.7.2017 - Na rynku bude řezbář i kolo štěstí - Deník.cz

23.6.2017 - Ukážou sýpku před opravou - Deník.cz

25.5.2017 - Heřmanické klání hasičů - Deník.cz

9.3.2017 - Na karneval dorazili i šmoulové - Deník.cz

2.2.2017 - Českými Heřmanicemi prošel masopustní průvod - Deník.cz

14.11.2016 - Městys rozsvítily desítky lampionů - Deník.cz

25.6.2016 - Rodáci se tradičně sešli v Netřebech - Deník.cz 

22.6.2016 - V Českých Heřmanicích bude veselo, městysu popřejí k výročí - Deník.cz

4.5.2016 - Obce trápí peníze i boj o pozemky - Deník.cz

2.2.2016 - Masopust V českých Heřmanicích - Deník.cz

15.11.2008 - České Heřmanice 15.11.2008 - Český rozhlas Pardubice

15.3.2008 České Heřmanice 15.3.2008 - Český rozhlas Pardubice 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Dne 24.6.2019 nám společnost Denivková Zahrada s.r.o. Jenišovice - Mravín předala vybudovanou naučnou stezku na Borové v rámci akce Naučná stezka Borová – Hravé putování Labičským údolím za poznáním. Tato akce byla realizovaná s podporou MAS Litomyšlsko o.p.s. a spolufinancována Evropskou unií v rámci Programu rozvoje venkova. Náklady na výstavbu stezky byly 545.843 Kč s DPH z čehož dotace činila 446.369 Kč. Na stezce se můžete těšit na informační tabule, místa k odpočinku, hmyzí hotel, stůl poznání, balvany s cedulkou, haltýře, strom jako dům, ohniště s posezením ve tvaru ještěrky, věž a tabulky poznání. 

 

 

Odpověď na žádost ze dne 22.8.2019

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti o informaci podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisu, doručené našemu městysi prostřednictvím datové schránky, Vám sděluji následující: 

Subjekt Domistav CZ a.s. se sídlem Foersterova 897, Hradec Králové IČO 27481107 a subjekt Domistav HK s.r.o, se sídlem Foersterova 897, Hradec Králové IČO 26007177 nepodal v minulosti Městysi České Heřmanice nabídku ve smyslu veřejných zakázek.

S pozdravem

Pavel Eliáš

starosta městyse

 

Odpověď na žádost ze dne 30.11.2020

Vážený pane,
na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené našemu městysi prostřednictvím datové schránky, Vám sděluji následující:

1. sdělte který právní předpis stanoví zákon o pohřebnictví, podle kterém právního předpisu se řídí veřejné pohřebiště, která místně příslušná Hygienická stanice vydává rozhodnutí o provozu veřejného pohřebiště tady žádám o poskytnutí rozhodnutí k nahlédnutí místně příslušné Hygienické stanice.
Veřejné pohřebiště se řídí zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Místně příslušná je Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích. Další informace nemůžeme poskytnout dle zák. č. 106/1999 Sb., §2, odst. 4.

2. který provozovatel jeho název a ičo zajišťuje stravování pro seniory, který provozovatel jeho název a ičo zajišťuje stravování ve školském zařízení
Pokud mají senioři zájem, mohou se stravovat v jídelně ZOD Zálší, výdejna České Heřmanice, IČ 00131725. Stravování v mateřské škole a základní škole zajišťuje školní jídelna při mateřské škole, IČ 72088613.

3. kdy Město může využít záměr o pronájmu části pozemku na svém katastrálním území města/jaká je nejistota měst a obcí při zhodnocení stavebního pozemku
Tyto informace nemůžeme poskytnout dle zák. č. 106/1999 Sb., §2, odst. 4.

4. dodavatelů energií od který dodavatel jeho název a ičo energií městu dodává energie voda1.smlouva za rok 2019, teplo1.smlouva za rok 2019, elektřina1.smlouva za rok 2019, jeho název a ičo, s kým má aktuálně Město podepsanou smlouvu tady žádám o zaslání k nahlédnutí dokumentu
Dodavatel el. energie, plynu: Dobrá Energie s.r.o., IČ 24240834
Dodavatel vody: Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25923099

5. Zvířecího útulku jaký druh Město zvířecího útulku provozuje, který provozovatel je vlastníkem zvířecího útulku jeho název a ičo, s kým má aktuálně Město podepsanou nájemní smlouvu tady žádám o zaslání o poskytnutí tří smluv k nahlédnutí za rok 2018, 2019, 2020, která místně příslušná Hygienická stanice je jako dozorový orgán
V Městysi České Heřmanice není zvířecí útulek.

6. Čerpacích stanic který provozovatel jak se jmenuje název a ičo je vlastník čerpacích stanic ve městě, kolik na svém kat.území Město má čerpacích stanic s kým má aktuálně Město podepsanou nájemní smlouvu tady žádám o zaslání o poskytnutí tří smluv k nahlédnutí za rok 2018, 2019, 2020
V Městysi České Heřmanice není čerpací stanice.

7. Kruhových objezdů na katastrálním území Města kolik na svém kat.území Město má kruhových objezdů, které silniční třídy užívají kruhových objezdů, kdo se o kruhové objezdy stará která společnost její název a ičo kdo se stará o zimní údržbu silnic kterých silničních tříd
V Městysi České Heřmanice není kruhový objezd. O zimní údržbu silnic II. a III. se stará SÚS Pardubického kraje. O místní komunikace se stará Městys České Heřmanice.

8. Železniční přejezdy kolik má Město na svém kat.území železničních přejezdů, kdy aktuálně došlo k nějaké modernizaci kolik modernizace stála peněz ze kterého zdroje byly peníze na modernizaci čerpány, proběhla někdy modernizace zejména instalace světelného signalizačního zařízení, pokládka elekroinstalační kabeláže železničních závor
V Městysi České Heřmanice není železniční přejezd.

Statistické údaje: Zařízení v obci*) Zaškrtněte křížkem
Pošta ANO/NE, Škola ANO/NE, Zdravotnické zařízení ANO/NE, Policie ANO/NE, Kanalizace (ČOV) ANO/NE, Vodovod ANO/NE, Plynofikace ANO/NE
Žádám o zaslání úplné kopie tohoto samotného přípisu

 

S pozdravem

Alena Kučerová
účetní městyse

Starosta: Tomáš Jeřábek
Členi:

Michal Šimek 

Miloslav Paďour

Pavel Říha

Vladislav Jůva

Martin Kučera

Petr Hudeček

Pavel Jeřábek

Jaroslav Marcal ml.

Tomáš Pánek

Tomáš Kopecký

 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů České Heřmanice

České Heřmanice 140

565 52

IČO: 61238244

 

Historie sboru

Současnost:...

 

České Heřmanice České Heřmanice - Kulturní dům České Heřmanice - centrum volnočasových aktivit

V současnosti jsou České Heřmanice dynamicky se rozvíjející městys. K tomu nahrává i strategická poloha uprostřed trojúhelníku mezi městy Vysoké Mýto, Choceň a Litomyšl. České Heřmanice se nacházejí takřka uprostřed Pardubického kraje.

Borová Netřeby Chotěšiny

Městys má celkem čtyři místní části České Heřmanice, Chotěšiny, Netřeby a Borová, které se rozkládají na dvou katastrálních územích České Heřmanice a Chotěšiny o rozloze necelých 997 hektarů v průměrné nadmořské výšce 309 m nad mořem a spravuje jej sedmi členné zastupitelstvo. Žije zde 573 obyvatel. (České Heřmanice 397, Netřeby 78, Chotěšiny 64 a Borová 34 obyvatel). Demografický vývoj městyse má mírně vzestupnou tendenci a průměrný věk obyvatel je 40 let.

První písemná zmínka o Českých Heřmanicích je zaznamenána z roku 1226. Ostatní místní části jsou mladší – Chotěšiny (1307), Netřeby (1661) a Borová (1698). V roce 2006 byly Českým Heřmanicím uděleny symboly znak a vlajka. V modrém štítu na stříbrné, vodorovně položené rybářské vrši stojící dva zlatí dvouocasí přivrácení lvi s červenou zbrojí a vyplazenými jazyky, držící nad hlavami knížecí korunu. V roce 2012 byly České Heřmanice oceněny zlatou stuhou v soutěži Vesnice Pardubického kraje".

Rok 2016 byl pro České Heřmanice velice významný, protože od 14. dubna mohou opět po 93 letech používat status MĚSTYSE, který na základě žádosti zastupitelstva obce stanovil svým rozhodnutím předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Netřebský ryb-IMG_6339- České Heřmanice-3V4O8543- IMG_2649

Návštěvníci městyse si mohou prohlédnout venkovskou krajinu plnou rybníků po značené cyklotrase. Zástavba je především vesnického rázu, i když místní část České Heřmanice tvoří poměrně sevřený urbanistický tvar připomínající městečko. Nachází se zde řada historicky významných památek - sýpka, hospodářské stavení č. p. 30, katolický a evangelický hřbitov a drobné sakrální stavby. Největší dominantou Českých Heřmanic je však kostel sv. Jakuba Většího.

Občanská vybavenost je na velice dobré úrovni. Nachází se zde úřad městyse, základní škola, mateřská škola, veřejná knihovna, pošta, prodejna se smíšeným zbožím, pohostinství, společenský sál, tři hasičské zbrojnice, fotbalové hřiště a Centrum volnočasových aktivit se sociálním zázemím, víceúčelovým hřištěm, běžeckou dráhou, cvičnou tenisovou a lezeckou stěnou a hřištěm pro předškolní děti. Všechny místní části jsou napojeny na vodovod a je zde veřejné osvětlení. Plynovod je zaveden v Českých Heřmanicích a Netřeby. Kanalizace a ČOV je provozována jen v Českých Heřmanicích.

IMG_0074 

Společenský život je velmi bohatý. Místní spolky – Svatojakubská Farnost, Sbor dobrovolných hasičů České Heřmanice, Netřeby a Chotěšiny, Tělovýchovná jednota Sokol České Heřmanice, Komunitní škola České Heřmanice, Českoheřmanští aktivní senioři – Čas 55+, základní a mateřská škola ve spolupráci s městysem pořádají každoročně přes čtyři desítky kulturních, sportovních a společenských akcí. Tradiční a hojně navštěvované jsou především: tematické výstavy (jarní, podzimní, adventní, divadelní představení, koncerty a besedy, Masopust se zabijačkovými hody, pálení čarodějnic, oslavy Sv. Floriána a branný závod dětí, dětský den, Staročeský jarmark, fotbalová utkání, lampiónový průvod, plesy, rozsvěcování vánočního stromečku, Česko zpívá koledy a v neposlední řádě silvestrovský ohňostroj, na který přijde až 450 místních a přespolních diváků).

Významní partneři při prosazování rozvojových projektů našeho městyse jsou Sdružení místních samospráv České republiky, Mikroregion Vysokomýtsko a Místní akční skupina Litomyšlsko.

Kromě toho všeho nezapomíná městys na opravu nemovitostí ve vztahu k úspoře energií a vytápění z alternativních zdrojů energie, výsadbu zeleně, a především klade důraz na celkový rozvoj. Vždyť za posledních 16 let bylo, i díky obdrženým dotacím ve výši 55 mil. Kč, proinvestováno bezmála 74 mil. Kč. A to vše se snažíme se spoluobčany projednávat komunitně, aby se České Heřmanice staly dobrým místem pro život.

HISTORIE

 

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se s námi zapojili do soutěže

„ O POKLAD ŽÍŽALY MEJŤANDY“

ve sběru drobného hliníku. Díky Vám se nám podařilo obsadit v letošním ročníku 1.místo.

Děkujeme také Úřadu Městyse, který nám zajistil zdarma odvoz.

 

SBĚRNÝ DVŮR - Městys České Heřmanice

Netřeby č.p. 26

PROVOZNÍ DOBA: po telefonické dohodě na tel. č.. 604 140 424 - Iveta Dočkalová

 

CO LZE DO SBĚRNÉHO DVORA ODLOŽIT

 

Velkoobjemový odpad – hnědý kontejner – volně přístupný

starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, nepoužitelné oblečení a obuv ve větším množství, peřiny, deky, zahradní hadice.

NEPATŘÍ SEM!!!:  elektrospotřebiče, stavební odpad, ostatní odpad, co se třídí – papír, sklo, plast, textil, železo

 

Elektrospotřebiče – ve dvoře po tel. dohodě

Velké, malé i drobné elektrospotřebiče, monočlánky.

 

Železo – ve dvoře po tel. dohodě

železo musí být zbaveno veškerých platových a ostatních nekovových součástí. Plechovky, víčka a další drobný plech odevzdávejte v jiné kovové nádobě nebo sáčku. Stará kamna bez šamotu.

 

Použitý kuchyňský olej – ve dvoře po tel. dohodě

Použitý kuchyňský olej je možné odevzdávat v uzavřených PET lahvích.

NEPATŘÍ SEM!!!: použitý motorový olej

 

 

 

Náš kulturní dům se pyšní díky své velikosti a kapacitě velkého sálu titulem největšího společenského sálu v okrese. Technickým i prostorovým vybavením je vhodný pro pořádání velkých  společenských akcí jako jsou plesy, taneční zábavy, festivaly, konference, školení, porady, jednání, přednášky, svatby, rodinné oslavy, firemní večírky, divadelní, taneční představení, koncerty. Pro akce  menšího rozsahu jako jsou přednášky, kurzy, menší firemní akce, malé rodinné oslavy máme k dispozici salonek nebo předsálí kulturního domu.

Jednopodlažní budova kulturního domu byla postavena v roce 1983. Během posledních let prošla  několikerými rekonstrukcemi, kdy byly vyměněny okna, vytápění a bylo provedeno kompletní zateplení.

 

Nabídka

Prostory: Pro velké akce je k dispozici velký sál (23 x 14,5 m se světlou výškou 4,5 m) s jevištěm (9 x 5 m) a zázemím pro účinkující, „peklo“, předsálí se šatnou, malou kuchyňkou/výčepem a sociální zařízení. Pro malé akce salonek spojující Naši hospůdku s kulturním domem, nebo předsálí kulturního domu

Občerstvení: jako místo pro občerstvení je možné využít zmiňované „peklo“, výčep - Naši hospůdku, salonek nebo samotný velký sál. Připravíme Vám občerstvení přizpůsobené Vašim požadavkům a možnostem (raut, jednotné menu, tematické hody, coffee break.,..)

Technické vybavení: 1x dataprojektor, 1x plátno, ozvučení sálu (1x drát. mikrofon, 2x bezdrát. mikrofon, mixpult s možností napojení notebooku), řečnický pult, možnost připojení na Wi-Fi

Možnost zapůjčení: nápojové sklo, ubrusy.

Personál: na Vaši akci zajistíme preventivně požární hlídku (povinnost viz podmínky pro pronajímatele), zvukaře, případně i obsluhu šatny.


Kapacity prostor

Velký sál: při plesové úpravě bývá na sále až 10 stolů x 16 míst a 10 stolů x 12 míst s celkovou kapacitou 280 sedících návštěvníků. Při divadelním uspořádání sál pojme až 450 sedících návštěvníků. Jiná uspořádání (školení, stolové, svatební tabule,..) přizpůsobíme požadované kapacitě.

„Peklo“: (pronájem "pekla" je možný pouze spolu s velkým sálem) suterén pod jevištěm - vybaveno barovým pultem a cca 25 místy k sezení u stolu. Při plesech a tanečních zábavách slouží jako bar. Lze jej využít jako šatnu pro vystupující.

Předsálí: (velikost cca 11x7,5 m) zde se nachází šatna a malá kuchyňka s výčepním pultem a výdejním okénkem. Předsálí bývá využíváno pro prezentace, ale lze ho také využít jako další salonek, nebo místo pro stravování (kapacita stolové úpravy max.40 osob). V zimním období lze předsálí vytopit samostatně.

Salónek: se nachází v bezprostřední blízkosti kuchyně, proto ho lze také využít jako místo pro stravování při Vašich akcích na sále, nebo pro školení, přednášky, rodinné oslavy, smuteční hostiny a podobné akce s max. počtem se stolovou úpravou 70 osob. I zde je možnost použití dataprojektoru s promítacím plátnem pro případné prezentace.

Reference

ZOD Zálší, Farnost Choceň, FTC Vysoké Mýto, Letka Jehnědí, FC Choceň, TJ Sokol České Heřmanice,  SDH České Heřmanice, SDH Netřeby, Pardubický kraj,

Vybíráme z proběhlých akcí:

Koncerty Václava Neckáře a skupiny Bacily, skupiny Traktor, Jaroslava Svěceného a Marty Kubišové, sourozenců Ulrychových, Parkoviště pro velbloudy,…

Divadelní a zábavné představení: Natáčení pořadů „Nikdo není dokonalý“ s Jiřím Krampolem, Večer s Miroslavem Donutilem, Politické harašení Zuzany Bubílkové a Miroslava Šimka, Divadelního spolku Šembera Vysoké Mýto - Tři mušketýři, Limonádový Joe aneb Koňská opera,

Plesy: Floorbalový, Fotbalový, Modrý bál, Letecký, Hasičský, Sokolský, Myslivecký, Maturitní,..

Ostatní velké akce: Taneční kurs, zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje, Mezinárodní sympózium Komunitních škol, tematické výstavy a jarmarky (jarní, podzimní, adventní), Josefovská zábava, Výroční členské schůzce ZOD, bleší trh, soukromé akce-narozeniny až 220 hostů, svatby 100 – 200 hostů, konference Spojujeme venkov - jednání zástupců místních samospráv se Zastupiteli Pardubického kraje...

Bližší informace k pronájmu a rezervaci Vám podá správce Kulturního domu Jan Rensa na tel. č. 721 320 132 nebo na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 Foto kulturní dům České Heřmanice

"Opakování je matka moudrosti" tak si shrneme, co, jak a kam v našem městysi vše třídíme.

Papír, plast, sklo, biologický rozložitelný odpad, kuchyňský olej, velkoobjemový odpad, železný šrot, staré elektrospotřebiče.

PAPÍR - MODRÝ KONTEJNER

(velkoobjemový zastřešený kontejner pod hospodou a plastové kontejnery na dalších sběrných místech v městysi a jeho přilehlých částech)

Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc.

ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.

Větší kartónové krabice (v rozloženém stavu) a další rozměrnější papírový odpad odkládejte do velkoobjemového kontejneru pod hospodou, aby modré plastové kontejnery umístěné na sběrných místech v městysi nebyly hned plné. Díky tomu se nám podaří ušetřit finanční prostředky za případné častější svozy a tím i zachovat místní poplatek za odpady v rozumné míře a navíc se nebudeme muset dívat na kontejnery obrovnané papírovým odpadem.

NE
Nepatří sem celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru (účtenkách, které obsahují látku Bisfenol). Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!

PLAST - ŽLUTÝ KONTEJNER

(sběrné místo pod hospodou a plastové kontejnery na dalších sběrných místech v městysi a jeho přilehlých částech)

V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. Mimo níže uvedených značek do těchto kontejnerů můžete vyhazovat i odpady označení číslem 7.

ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, nápojový karton/TETRAPAK, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

SKLO - ZELENÝ / BÍLÝ KONTEJNER 

(sběrné místo pod hospodou a plastové kontejnery na dalších sběrných místech v městysi a jeho přilehlých částech)

Barevné do zeleného, čiré do bílého. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna. 

ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.

NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD -  HNĚDÝ/MODRÝ VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER

(na sběrných místech 1x Chotěšiny, 1x Borová, 2x Netřeby (čp. 26, čekárna), 5x České Heřmanice (čp. 49 - přidružená výroba, čp. 21 - Jandíkovo, č.p. 80 - za Marcalovými, u čp. 125 - Šimkovy - nová ulice)

Biologicky rozložitelné odpady jsou takové, které podléhají rozkladu za přístupu i nepřístupu kyslíku. Mohou to být rostlinné zbytky, listí, slupky z ovoce a zeleniny a jiné.  

ANO
Skořápky z vajec, peří, chlupy, staré pečivo, slupky a zbytky z ovoce a zeleniny, zbytky rostlin, zbytky zeminy, čajové sáčky, kávová sedlina, piliny, odpad ze zahrad (posekaná tráva, nadrcené větve, spadané ovoce, listí), dřevěný popel a jiné.

NE
Uhelný popel, olej, plasty, maso a živočišný odpad (kosti, masové odřezky, šlachy, uzeniny atd.), rostliny napadané chorobami, cigarety a nedopalky, exkrementy zvířat (masožravci), odpad, který patří do jiných třídicích nádob a není biologicky rozložitelný.

 KUCHYŇSKÝ OLEJ - ČERNÁ PLASTOVÁ POPELNICE 

(Sběrné místo u parkoviště naproti KD, sběrné místo Netřeby.)

nádoba pro sběr použitého kuchyňského oleje. Nevylévejte olej do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost naší kanalizace, které tyto oleje velmi škodí. Stačí olej doma slévat do PET lahví a ty pak dobře uzavřené vhazovat do této nádoby. 

 

VELKOOBJEMOVÝ - HNĚDÝ/MODRÝ VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER

Mimo odpadů, které lze třídit, vznikají v domácnostech další odpady, které je důležité třídit. Ať je to z důvodu jejich dalšího využití, nebo k omezení jejich škodlivých účinků na životní prostředí. Systém třídění odpadů je stanoven obecní vyhláškou a tu je nezbytné dodržovat. Ve vyhlášeném termínu, zpravidla jednou ročně na jaře, probíhá sběr objemového odpadu do přistavených hnědých/modrých velkoobjemových kontejnerů na předem určená místa v městysi a místních částech. V průběhu roku je možné pro tento odpad využít přistavený kontejner před sběrném místě v Netřeby.

V případě, že v určitém časovém úseku produkujeme těchto odpadů velké množství – provádíte např. rekonstrukci domu, objednejte si za poplatek přistavení velkoobjemového kontejneru na úřadu městyse.

ANO

starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, nepoužitelné oblečení a obuv ve větším množství, peřiny, deky, zahradní hadice.

NE

elektrospotřebiče, stavební odpad, ostatní odpad co se třídí – papír, sklo, plast, textil, železo

ELEKTROSPOTŘEBIČE - SBĚRNÉ MÍSTO NETŘEBY

Staré vysloužilé elektrospotřebiče lze odevzdat na sběrném místě v Netřeby.

Provozní doba 6:30 – 15:30 

 

6 : 30 – 8 : 00 scházení dětí, spontánní aktivity dětí, dle vlastní vůle se zapojují do činností nabídnutých učitelkou, individuální práce s dětmi

8 : 00 – 8 : 30 zdravotní cviky, pohybové hry, motivační činnosti

8 : 30 – 9 : 00 hygiena, svačina

9 : 00 – 9 : 30 didakticky cílené činnosti dle tématického celku týdne (skupinové, individuální), smyslové hry, jazykové chvilky, relaxace

9 : 30 – 11 : 30 pobyt venku 

11 : 30 – 12 : 15 hygiena, oběd 

12 : 15 – 14 : 15 hygiena, odpočinek 

14 : 30 – 15 : 00 hygiena, odpolední svačina 

15 : 00 – 15 : 30 spontánní aktivity dětí, hry a didakticky cílené činnosti nabídnuté učitelkou, postupný odchod dětí z MŠ