Povinně zveřejňované informace
1. Název - Mateřská škola České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

2. Důvod a způsob založení
Mateřská škola České Heřmanice, jako příspěvková organizace, byla založena na základě zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství a na základě usnesení zastupitelstva obce České Heřmanice ze dne 6.9.2010
Údaje o svém zřízení - Zřizovací listina č.j. 284/2010/ST ze dne 6.9.2010.
Údaje o zařazení školy do rejstříku škol – Rozhodnutí č.j. SpKrÚ 86942/2010 OŠKT ze dne 22.12.2010.
Základním právním předpisem pro činnost mateřské školy je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.
Hlavním účelem činnosti je:
a) poskytování předškolního vzdělávání
b) zajištění stravování dětí a závodní stravování

3. Organizační struktura
ředitel MŠ
učitelka
asistentka

vedoucí školního stravování
kuchařka
školnice

4. Kontaktní spojení - Kontaktní údaje Mateřské školy
4.1. Kontaktní poštovní adresa - Mateřská škola České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí, České Heřmanice 50, Vápno 565 52
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu - Mateřská škola České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí, České Heřmanice 50
4.3. Úřední hodiny - Pondělí, středa - 10:00 - 12:00
4.4. Telefonní číslo – 465 549 655
4.5. Číslo faxu - Mateřská škola nemá fax
4.6. Adresa internetové stránky www.ceskehermanice.cz/materska-skola
4.7. Adresa e-podatelny – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4.8. Další elektronické adresy - Datová schránka: jz42k8y

5. Případné platby lze poukázat
115-1799780267/0100 Komerční banka

6. IČ - 72088613

7. DIČ - Mateřská škola České Heřmanice není plátcem DPH

8. Dokumenty
8.1. Seznamy hlavních dokumentů - Koncepce rozvoje školy, Školní vzdělávací program
8.2. Rozpočet - Rozpočty zveřejňujeme v sekci dokumenty

9. Žádosti o informace
Mateřská škola je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem. Jako taková má tedy povinnost poskytovat informace týkající se její působnosti.

Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o informaci všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se působnosti Mateřské školy, poskytne Mateřská škola žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo data upřesnění žádosti.
Žádost o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb. můžete Mateřské škole doručit:
- osobně do podatelny nebo poštou (viz bod 4.1),
- za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu mateřské školy (viz bod 4.7),
- nebo do datové schránky mateřské školy (viz bod 4.8).
Prosíme, uveďte své jméno, příjmení, datum narození, bydliště, elektronickou nebo poštovní adresu. Anonymní dotazy nejsou žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a lze je v souladu s § 14 odst. 2 tohoto zákona odložit.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Ústní žádosti a stížnosti lze podávat v ředitelně mateřské školy v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu mateřské školy (viz bod 4.1). Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu mateřské školy (viz bod 4.7), nebo do datové schránky mateřské školy (viz bod 4.8)

11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí mateřské školy, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým mateřská škola odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.
§ 16 Odvolání
(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.
Z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.
Řízení o odvolání probíhá podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Na postup mateřské školy při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.
§ 16a Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
- který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
- kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
- kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
- který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
- doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
- uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. (6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
- postup povinného subjektu potvrdí,
- povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
- usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.
(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
- výši úhrady nebo odměny potvrdí,
- výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
- povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.
(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.
(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. C), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. A) nebo c) postupovat obdobně.
Z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.
Řízení o odvolání probíhá podle zákona č. 106/1999 Sb.

12. Formuláře
Formuláře, kterými se lze obracet na mateřskou školu jsou přístupny zde. Tyto formuláře lze získat také v ředitelně mateřské školy v úředních hodinách.
Žádost o poskytnutí informace

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Portál veřejné zprávy -ŽIVOTNÍ SITUACE

14. Předpisy
14.1. Nejdůležitější používané předpisy
- Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb.
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 262 /2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška .č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
14. 2. Vydané právní předpisy - Mateřská škola žádné právní předpisy nevydává.

15. Úhrady za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací - zde
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací - Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

16. Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv - Mateřská škola nemá žádnou licenční smlouvu.
16.2. Výhradní licence - Mateřská škola nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 - zde
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 - zde

Poznámky:
Kde je v tomto dokumentu použita zkratka „InfZ“, je jí myšlen zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.