Modernizace ZŠ České Heřmanice

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003172

Projekt Modernizace ZŠ České Heřmanice díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Poskytnutá dotace činí 3 794 481,43 Kč. Jedná se o výzvu č. 47 Infrastruktura základních škol SVL, Prioritní osa PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, Investiční priorita IP 10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu, Specifický cíl SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Hlavním cílem realizace projektu bylo vytvořit prostor pro základní vzdělávání dětí, který odpovídá požadavkům současné edukace dětí. Díky realizaci projektu vznikla nová modernizovaná odborná učebna IT (s vazbou na klíčové kompetence stanovené IROP), bylo pořízeno nové moderní vybavení této učebny, celé škole byla zajištěna vnitřní konektivita, připojení k internetu a bezbariérovost. Výstupy projektu budou sloužit cílovým skupinám projektu a sice: žákům, osobám sociálně vyloučeným a ohroženým sociálním vyloučením, osobám se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogickým pracovníkům, pracovníkům a dobrovolným pracovníkům organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb.

Evropský fond pro regionální rozvoj