Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů


1. Oficiální název:
Městys České Heřmanice

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

Obec České Heřmanice má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný celek.

Podle § 3 odst. 4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, byly České Heřmanice stanoveny městysem, a to dnem 14. dubna 2016.

3. Organizační struktura

Starosta městyse
Zastupitelstvo městyse
Výbory a komise městyse

4. Kontaktní spojení

Městys České Heřmanice
České Heřmanice č.p. 1
České Heřmanice
565 52

4.1 Kontaktní poštovní adresa  

Městys České Heřmanice
České Heřmanice č.p. 1
České Heřmanice
565 52

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městys České Heřmanice
České Heřmanice č.p. 1
České Heřmanice
565 52         

4.3 Úřední hodiny

Úřední dny:
Pondělí 8:00 – 12:30; 13:00 – 17:00
Středa 8:00 – 12:30; 13:00 – 17:00

Provozní doba:
Úterý 8:00 – 12:30; 13:00 – 14:30
Čtvrtek 8:00 – 12:30; 13:00 – 14:30
Pátek 8:00 – 12:30; 13:00 – 14:30          

4.4 Telefonní čísla  

465 549 516
724 186 294 – starosta
721 860 315 – účetní       

4.5 Adresa internetové stránky

www.ceskehermanice.cz

4.6 Adresa podatelny

Městys České Heřmanice
České Heřmanice č.p. 1
České Heřmanice
565 52 

4.7 Elektronická adresa podatelny

epodatelna@ceskehermanice.cz

4.8 Datová schránka  

p67bkrv

5. Případné platby lze poukázat (bankovní spojení):
13029611/0100 KB Vysoké Mýto

6. IČ:
00278661

7. DIČ:
CZ00278661

8. Dokumenty:

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:   

strategický rozvojový plán, Místní program obnovy venkova  

8.2 Rozpočet    

Hospodaření městyse

9. Žádosti o informace:

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají

Písemně:

  • zasláním písemné žádosti poštou na adresu úřadu městyse
  • zasláním písemné žádosti prostřednictvím elektronické podatelny
  • zasláním písemné žádosti prostřednictvím datové schránky p67bkrv
  • předáním písemné žádosti na podatelně úřadu městyse

Ústně:

10. Příjem podání a podnětů:

Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první,  je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na úřadě městyse v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba zaslat:

Vyřizování příslušných podání se řídí odpovídajícími právními předpisy (správním řádem, daňovým řádem apod.).

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

zákon č. 128/2000 Sb. 
zákon č. 106/1999 Sb.


11.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky 
Usnesení

12. Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací  

Sazebník úhrad za poskytování informací.

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zprávy

Výroční zpráva podle § 18, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů:

za rok 2023
za rok 2022  
za rok 2021  
za rok 2020   
za rok 2019  
za rok 2018  
za rok 2017  
za rok 2016 

17.1. Odpovědi na podané žádosti

Evropský fond pro regionální rozvoj