Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů


1. Oficiální název:
Městys České Heřmanice

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

Obec České Heřmanice má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný celek.

Podle § 3 odst. 4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, byly České Heřmanice stanoveny m ě s t y s e m, a to dnem 14. dubna 2016:

3. Organizační struktura

Starosta městyse
Zastupitelstvo městyse
Výbory a komise městyse

4. Kontaktní spojení

Městys České Heřmanice
České Heřmanice č.p. 1
České Heřmanice
565 52

4.1 Kontaktní poštovní adresa  

Městys České Heřmanice
České Heřmanice č.p. 1
České Heřmanice
565 52

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městys České Heřmanice
České Heřmanice č.p. 1
České Heřmanice
565 52         

4.3 Úřední hodiny

Úřední dny:
Pondělí 8:00 – 12:30; 13:00 – 17:00
Středa 8:00 – 12:30; 13:00 – 17:00

Provozní doba:
Úterý 8:00 – 12:30; 13:00 – 14:30
Čtvrtek 8:00 – 12:30; 13:00 – 14:30
Pátek 8:00 – 12:30; 13:00 – 14:30          

4.4 Telefonní čísla  

465 549 516
724 186 294 – starosta
721 860 315 – účetní       

4.5 Čísla faxu    

městys České Heřmanice nemá fax

4.6 Adresa internetové stránky

www.ceskehermanice.cz

4.7 Adresa e-podatelny

epodatelna@ceskehermanice.cz

4.8 Další elektronické adresy    

urad@ceskehermanice.cz 
starosta@ceskehermanice.cz
ID datové schránky: p67bkrv

5. Bankovní spojení:
13029611/0100 KB Vysoké Mýto

6. IČ:
00278661

7. DIČ:
CZ00278661

8. Dokumenty:

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:   

strategický rozvojový plán, Místní program obnovy venkova  

8.2 Rozpočet    

 Hospodaření městyse

9. Podávání žádostí o informace:

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu úřadu městyse. Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu doručená na adresu elektronické podatelny městyse nebo do datové schránky městyse (adresy a kontakty viz bod 4). 

10. Náležitosti podávání žádosti informace:

Písemná žádost musí obsahovat tyto základní informace:

Pro fyzické osoby:
jméno a příjmení
adresa bydliště: ulice, číslo popisné, obec, PSČ 
datum narození žadatele
požadované informace

Pro právnické osoby: 
název
adresa sídla: ulice, číslo popisné, obec, PSČ
IČO
požadované informace

11. Opravné prostředky:
Opravné prostředky proti rozhodnutím, vydaným úřadem městyse se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.
Proti rozhodnutí úřadu městyse o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (tj. jestliže úřad městyse neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Podané odvolání se doručuje poštou nebo osobně na úřadu městyse. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona. (Občanský soudní řád – zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

12. Formuláře

13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací

Portál veřejné zprávy -ŽIVOTNÍ SITUACE

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

zákon č. 128/2000 Sb. 
zákon č. 106/1999 Sb.


14.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky 
Usnesení

15. Sazebník úhrad za poskytování informací  

Sazebník úhrad za poskytování informací.

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zprávy

Výroční zpráva podle § 18, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů:

za rok 2022  
za rok 2021  
za rok 2020  
za rok 2019  
za rok 2018  
za rok 2017  
za rok 2016 

17.1. Odpovědi na podané žádosti

Evropský fond pro regionální rozvoj